พาณิชย์ แนะนิติบุคคลเช็คสถานะผู้สอบบัญชีก่อนส่งงบการเงินประจำปี

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นิติบุคคลควรตรวจสอบสถานะผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชีของกิจการว่ายังคงอยู่และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ เพื่อลดปัญหาก่อนธุรกิจนำงบการเงินไปใช้ทำธุรกรรมต่างๆ พร้อมย้ำเตือนผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง

หากข้อมูลงบการเงินผิดพลาดและต้องนำส่งใหม่ ระบบจะยกเลิกการนำส่งงบการเงินฉบับเดิม และบันทึกการนำส่งงบการเงินครั้งล่าสุด ซึ่งหากยื่นเกินระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดจะมีความผิด

พร้อมตรวจสอบสถานะของผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชีก่อนการนำส่งงบการเงิน เพื่อให้การนำส่งงบการเงินนั้นครบถ้วน ถูกต้องตามกฎหมาย ลดปัญหาการนำส่งข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีผิดพลาด หรือถูกปฏิเสธการรับงบการเงินจากกรม และลดข้อบกพร่องก่อนนำงบการเงินไปใช้ทำธุรกรรมต่างๆ

โดยนิติบุคคลสามารถใช้ช่องทางออนไลน์ ตรวจค้นสถานะของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี และข้อมูลที่แจ้งการปฏิบัติงานไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ผู้ทำบัญชี) หรือสภาวิชาชีพบัญชี (ผู้สอบบัญชี) ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1. www.dbd.go.th >> บริการออนไลน์ >> เมนู “ผู้ทำบัญชี (e-Account)” >> เลือก “ตรวจค้นข้อมูลผู้ทำบัญชีของนิติบุคคล” รวมทั้ง สามารถตรวจสอบสถานะการเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ได้ที่ www.tfac.or.th >> Online Service >> เมนู “ตรวจสอบสถานะสมาชิก” หากไม่พบข้อมูลถือว่า ไม่มีคุณสมบัติเป็นผู้ทำบัญชี

2. www.tfac.or.th >> Online Service >> เลือกเมนู “ตรวจสอบสถานะผู้สอบบัญชี” โดยสถานะใบอนุญาตต้องแสดง “ปกติ” หากมีสถานะ “สิ้นผล” ถือว่างบการเงินนั้นไม่ถูกตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับการตรวจค้นข้อมูลการแจ้งรายชื่อการสอบบัญชี เลือก >> เมนู “ตรวจค้นข้อมูลผู้สอบบัญชีของนิติบุคคล” >> ปีที่ลงลายมือชื่อ เลือก “ปี 2565”

ทั้งนี้ หากไม่พบข้อมูลตามที่ตรวจค้น นิติบุคคลต้องติดตามผู้ทำบัญชีหรือผู้สอบบัญชีของกิจการให้เร่งดำเนินการให้ถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนการนำส่งงบการเงิน

สำหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนจัดตั้งใหม่ และยังไม่มีผู้ทำบัญชี สามารถสืบค้นและสรรหาสำนักงานบัญชีคุณภาพ หรือ สำนักงานบัญชีทั่วไป ได้ที่ www.dbd.go.th >> คู่มือทำธุรกิจ >> บัญชีและธรรมาภิบาล >> เลือก “ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี” >> รายชื่อสำนักงานบัญชีในแต่ละจังหวัด /สำนักงานบัญชีคุณภาพ

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวต่อว่า ในส่วนของผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชี ควรตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลการปฏิบัติงานให้ตรงกับความเป็นจริง เพื่อป้องกันการแอบอ้างใช้ชื่อในการนำส่งงบการเงินหรือนำชื่อไปใช้หาผลประโยชน์ สำหรับผู้ทำบัญชีสามารถตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลของตนเองในระบบ e-Accountant ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลจากกรม

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (19 พ.ค. 65)

Tags: , , , ,
Back to Top