SA ออกหุ้นกู้ 2 ปี-2 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 6.25-6.80% ขายสถาบัน-รายใหญ่ 1-5 ก.ค.

บมจ.ไซมิส แอสเสท (SA) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูล (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 2/2565 มูลค่าที่เสนอขายรวมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท และหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 500 ล้านบาท รวมมูลค่าเสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,500 ล้านบาท

  • ชุดที่ 1 หุ้นกู้มีประกัน อายุ 2 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.25% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 1,200 ล้านบาท
  • ชุดที่ 2 หุ้นกู้ไม่มีประกัน อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.80% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 300 ล้านบาท

บริษัทเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ในวันที่ 1 และ 4-5 ก.ค.65 มีบล.เคทีบีเอสที บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง และ บลจ.เอเชีย เวลท์ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับเครดิตผู้ออกหุ้นกู้ที่ “BB+” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” เมื่อวันที่ 27 ก.ค.64

หลักประกัน (1) ที่ดินจำนวน 1 โฉนด มีภาระผูกพันหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2564 (2) ห้องชุดโครงการไซมิส สุขุมวิท 87 (3) โครงการไซมิส สุขุมวิท 48 (3) ไซมิส เอ็กซ์คลูซีฟ สขุมวิท 31 (5) โครงการ บลอสซั่ม คอนโด แอท แฟชั่น บียอนน์ (6) โครงการบลอสซั่ม คอนโด แอท สาทร-เจริญราษฎร์ และ (7) โครงการ บลอสซั่ม คอนโด แอทแฟชั่น อัลทิทูดย์ ซึ่งห้องชุดบางส่วนมีภาระผูกพันหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2564 มูลค่าประเมินหลักประกันรวมเป็นจำนวน 1,459.76 ล้านบาท

วัตถุประสงค์การใช้เงิน 1) ชำระคืนหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2564 ก่อนกำหนด จำนวน 495.50 ล้านบาท 2) เงินลงทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์จำนวน 704.50 ล้านบาท 3) ลงทุนขยายธุรกิจ Wellness & Hospitality จำนวน 200 ล้านบาท 4) เงินทุนหมุนเวียนและใช้บริหารสภาพคล่อง 100 ล้านบาท

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (01 มิ.ย. 65)

Tags: , , ,
Back to Top