พาณิชย์ เตรียมเสนอครม.เคาะประกันรายได้มันสำปะหลังต่อเนื่อง คาดใช้งบกว่า 5 พันลบ.

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง (นบมส.) ครั้งที่ 2/2565 มีมติเห็นชอบให้เดินหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังปี 4 ต่อไป โดยเงื่อนไขเหมือนกับ 3 ปีที่ผ่านมาทุกประการ คือ ประกันรายได้กิโลกรัมละ 2.50 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 100 ตัน เริ่มตั้งแต่ 1 ธ.ค.-1พ.ย.66 จ่ายเงินส่วนต่าง 12 งวด ตั้งงบประมาณ 4,743.5 ล้านบาท

“งบ 4,743 ล้านบาท สำหรับเงินส่วนต่างถ้าต้องจ่าย แต่ขณะนี้ยังไม่ต้องจ่าย เพราะราคาอยู่ที่ 3 บาทกว่าแล้ว เกินรายได้ที่ประกันไว้ที่กิโลกรัมละ 2.50 บาท เป็นปีแล้ว” รมว.พาณิชย์ กล่าว

นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบมาตรการคู่ขนานกับการประกันรายได้ ดังนี้ 1) ช่วยดอกเบี้ย 3% แก่เกษตรกรรายย่อย เพื่อกู้ไปใช้ในการปลูกมันสำปะหลังตั้งงบไว้ 41.4 ล้านบาท 2) ช่วยดอกเบี้ยสถาบันเกษตรกรที่เก็บสต็อกมันสำปะหลังไว้ในช่วงที่มันออกมาก เพื่อไม่ทำให้ราคาตก โดยตั้งงบไว้ 15 ล้านบาท 3) ช่วยดอกเบี้ย 3% ให้กับลานมัน โรงแป้ง หรือโรงงานผลิตเอทานอล ในการนำไปแปรรูปเป็นมันเส้น แป้งมัน หรือเอทานอล และเก็บสต็อกไว้ 3-6 เดือน ตั้งวงเงิน 225 ล้านบาท

“งบประมาณที่ใช้ในมาตรการคู่ขนาน 291.4 ล้านบาท เมื่อรวมกับการประกันรายได้ จะเป็นวงเงินทั้งหมดราว 5,035.3 ล้านบาท จะได้เสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปโดยเร็ว” นายจุรินทร์ กล่าว

นอกจากนี้ ที่ประชุม ยังได้ติดตามการขับเคลื่อนให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์มันสำปะหลัง ปี 64-67 โดยมีมติให้จัดตั้งคณะอนุกรรมการ 2 ชุด เพื่อขับเคลื่อนให้เป็นระบบและเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย 1. คณะอนุกรรมการด้านการผลิต เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ โดยตั้งแต่ปี 67 จะต้องได้ผลผลิตต่อไร่ไม่น้อยกว่า 5 ตัน/ไร่ จากปัจจุบันทำได้ 3.48 ตัน/ไร่

2. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ขณะนี้ตลาดต่างประเทศถือว่าทำได้ทะลุเป้าที่ 3% แล้ว โดยปัจจุบันทำได้ถึง 7% ส่วนตลาดในประเทศ ตั้งเป้าว่าราคาจะต้องไม่ต่ำกว่า 2.50 บาท แต่ขณะนี้ราคาอยู่ที่ 3.15 บาท

นายจุรินทร์ ยังกล่าวด้วยว่า ขณะนี้ทูตพาณิชย์ไทย ประจำประเทศฟิลิปปินส์ ได้ประสานผู้นำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ 37 บริษัท ที่ต้องการนำเข้ามันสำปะหลัง มาเจรจากับผู้ส่งออกมันสำปะหลังไทย เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งได้มอบหมายให้รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายกีรติ รัชโน รับผิดชอบบริหารจัดการเรื่องนี้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมีการซื้อขายได้โดยเร็วที่สุด ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยยกระดับราคามันสำปะหลังให้เกษตรกรเพิ่มขึ้น

รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์ กล่าวถึงสถานการณ์การผลิตมันสำปะหลังในประเทศไทยปีนี้ โดยคาดการณ์ว่าผลผลิตจะอยู่ที่ 35.8 ล้านตัน ปริมาณความต้องการใช้ อยู่ที่ 42.5 ล้านตัน สูงกว่าปริมาณการผลิตเช่นเดียวกับปีที่แล้ว ปัจจุบันราคาหัวมันสดสูงขึ้นมาก ตลอดปีที่ผ่านมาอยู่ที่เฉลี่ย กิโลกรัมละ 3.15 บาท เพิ่มขึ้น 23% โดยมันเส้น กก.ละ 9.20 บาท เพิ่มขึ้น 21.8% แป้งมัน กก.ละ 17.10 บาท เพิ่มขึ้น 21%

ขณะที่การส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ช่วง 7 เดือนแรกปีนี้ (ม.ค.-ก.ค.) สามารถส่งออกได้แล้ว 22 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 14% เนื่องจากปริมาณไม่พอ จึงจำเป็นต้องนำเข้าส่วนนึง นำเข้ามาแล้ว 7 ล้านตัน สำหรับตลาดส่งออกของไทยที่ใหญ่ที่สุดคือ จีน 69% รองลงมา คือ ญี่ปุ่น 8% อินโดนีเซีย 3% และเกาหลี 2% โดยการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังดังกล่าว จะเป็นมันเส้น คิดเป็นสัดส่วน 40% ส่วนแป้งมัน 60%

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (12 ก.ย. 65)

Tags: , , , ,
Back to Top