พาณิชย์ เผยยอดธุรกิจตั้งใหม่ ส.ค. 7,418 ราย โต 33%YoY

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยสถิติการจดทะเบียนธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประจำเดือนส.ค. 65 ประกอบด้วย

– ธุรกิจจัดตั้งใหม่

มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ทั่วประเทศในเดือนส.ค. 65 จำนวน 7,418 ราย เพิ่มขึ้น 33% จากเดือนเดียวกันปีก่อนที่มี 5,553 ราย และเพิ่มขึ้น 1,560 ราย จากเดือนก่อนหน้า หรือคิดเป็น 27% โดยมีมูลค่าทุนจดทะเบียนจำนวน 24,393.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 106% จากเดือนเดียวกันปีก่อนที่มีทุนจดทะเบียน 11,833.29 ล้านบาท แต่ลดลง 16% จากก.ค. 65

ประเภทธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 652 ราย คิดเป็น 9% รองลงมา คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 489 ราย คิดเป็น 6% และอันดับ 3 คือ ธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร จำนวน 337 ราย คิดเป็น 4% ตามลำดับ

ส่วนธุรกิจจัดตั้งใหม่แบ่งตามช่วงทุน โดยช่วงทุนที่มีจำนวนรายธุรกิจจัดตั้งใหม่ทั่วประเทศมากที่สุด ได้แก่ ช่วงทุนไม่เกิน 1 ล้านบาท มีจำนวน 5,032 ราย คิดเป็น 67.83% รองลงมาช่วงทุนมากกว่า 1-5 ล้านบาท จำนวน 2,266 ราย คิดเป็น 30.55% ลำดับถัดไป คือ ช่วงทุนมากกว่า 5-100 ล้านบาท มีจำนวน 105 ราย คิดเป็น 1.42% และช่วงทุนมากกว่า 100 ล้านบาท จำนวน 15 ราย คิดเป็น 0.20% ตามลำดับ

– ธุรกิจเลิกประกอบกิจการ

มีจำนวน 1,941 ราย เพิ่มขึ้น 65% จากเดือนเดียวกันปีก่อนที่มีจำนวน 1,176 ราย และเพิ่มขึ้น 398 ราย จากเดือนก่อนหน้า หรือคิดเป็น 75% โดยมีมูลค่าทุนจดทะเบียนจำนวน 12,503.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 159% จากเดือนเดียวกันปีก่อนที่มีทุนจดทะเบียน 4,832.30 ล้านบาท และ เพิ่มขึ้น 75% จากก.ค. 65

ประเภทธุรกิจเลิกประกอบกิจการสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 181 ราย คิดเป็น 9% รองลงมาคือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 92 ราย คิดเป็น 5% และธุรกิจภัตตาคาร/ร้านอาหาร จำนวน 60 ราย คิดเป็น 3% ตามลำดับ

ส่วนธุรกิจเลิกประกอบกิจการแบ่งตามช่วงทุน โดยช่วงทุนที่มีจำนวนรายธุรกิจเลิกประกอบกิจการทั่วประเทศ มากที่สุด ได้แก่ ช่วงทุนไม่เกิน 1 ล้านบาท จำนวน 1,369 ราย คิดเป็น 70.53% รองลงมาช่วงทุนมากกว่า 1-5 ล้านบาท จำนวน 471 ราย คิดเป็น 24.27% ลำดับถัดไป คือ ช่วงทุนมากกว่า 5-100 ล้านบาท จำนวน 94 ราย คิดเป็น 4.84% และช่วงทุนมากกว่า 100 ล้านบาท มีจำนวน 7 ราย คิดเป็น 0.36% ตามลำดับ

– ธุรกิจดำเนินกิจการอยู่

ธุรกิจที่ดำเนินกิจการอยู่ทั่วประเทศ ณ วันที่ 31 ส.ค. 65 จำนวน 849,410 ราย มูลค่าทุน 20.39 ล้านล้านบาท จำแนกเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จำนวน 203,074 ราย คิดเป็น 23.91% บริษัทจำกัด จำนวน 644,971 ราย คิดเป็น 75.93% และบริษัทมหาชนจำกัด จำนวน 1,365 ราย คิดเป็น 0.16% ตามลำดับ

ส่วนธุรกิจดำเนินกิจการอยู่แบ่งตามช่วงทุน ธุรกิจส่วนใหญ่มีช่วงทุนไม่เกิน 1 ล้านบาท จำนวน 502,894 ราย คิดเป็น 59.20% รวมมูลค่าทุน 0.44 ล้านล้านบาท คิดเป็น 2.16% รองลงมา คือ ช่วงทุนมากกว่า 1-5 ล้านบาท จำนวน 253,874 ราย คิดเป็น 29.89% รวมมูลค่าทุน 0.86 ล้านล้านบาท คิดเป็น 4.22% ช่วงถัดไปคือ ช่วงทุนมากกว่า 5-100 ล้านบาท จำนวน 75,608 ราย คิดเป็น 8.90% รวมมูลค่าทุน 2.07 ล้านล้านบาท คิดเป็น 10.15% และช่วงทุนมากกว่า 100 ล้านบาท จำนวน 17,034 ราย คิดเป็น 2.01% รวมมูลค่าทุน 17.02 ล้านล้านบาท คิดเป็น 83.47% ตามลำดับ

สำหรับการลงทุนประกอบธุรกิจในไทยภายใต้กฎหมายต่างด้าว ในเดือนส.ค. 65 มีการอนุญาตให้คนต่างชาติประกอบธุรกิจทั้งสิ้น มีจำนวน 58 ราย แบ่งเป็นใบอนุญาตประกอบธุรกิจ จำนวน 19 ราย และหนังสือรับรองประกอบธุรกิจ จำนวน 39 ราย โดยมีเม็ดเงินลงทุนทั้งสิ้น 9,647 ล้านบาท เป็นผลให้ในปี 65 (ม.ค.-ส.ค. 65) มีการอนุญาตให้คนต่างชาติประกอบธุรกิจทั้งสิ้น จำนวน 381 ราย เพิ่มขึ้น 15% เงินลงทุน 83,282 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 66% เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (ม.ค.-ส.ค. 64)

นักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในไทยมากที่สุด 3 สัญชาติแรก ได้แก่ ญี่ปุ่น จำนวน 14 ราย เงินลงทุน 3,927 ล้านบาทรองลงมา ได้แก่ สหรัฐอเมริกา จำนวน 9 ราย เงินลงทุน 49 ล้านบาท และสิงคโปร์ จำนวน 6 ราย เงินลงทุน 96 ล้านบาท ตามลำดับ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (28 ก.ย. 65)

Tags: , ,
Back to Top