ครม. เห็นชอบร่างปฏิญญาอาเซียนฯ เชื่อมโยงสิทธิประกันสังคมแรงงานข้ามชาติ

น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบต่อการรับรองร่างปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการเชื่อมโยงสิทธิประกันสังคมสำหรับแรงงานข้ามชาติในภูมิภาคอาเซียน ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ เพื่อให้ความคุ้มครองด้านประกันสังคมกับแรงงานข้ามชาติที่จะเดินทางหรือเคลื่อนย้ายไปทำงานในภูมิภาคอาเซียน

โดยร่างปฏิญญาฯ เป็นเอกสารที่แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันระหว่างประเทศของสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิก ซึ่งจะเป็นการคงสิทธิและคุ้มครองแรงงานไทยในประเทศสมาชิกอาเซียน และคุ้มครองแรงงานของประเทศสมาชิกอาเซียนในไทยด้วย โดยเฉพาะด้านสิทธิในประกันสังคม ตามที่เน้นย้ำไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิของแรงงานข้ามชาติ

น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า ความคุ้มครองด้านประกันสังคมให้แรงงานข้ามชาติที่จะเดินทางหรือเคลื่อนย้ายไปทำงานในภูมิภาคอาเซียน จะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนอาเซียนได้รับโอกาสในการพัฒนามนุษย์ สวัสดิการสังคม และความยุติธรรม เพื่อเสริมสร้างความเป็นอยู่และการดำรงชีวิต โดยเฉพาะการเคารพและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน โดยที่รัฐผู้รับและรัฐผู้ส่งแรงงานข้ามชาติของอาเซียน จะรับผิดชอบต่อการปฏิบัติที่เป็นธรรมต่อแรงงานข้ามชาติ และสมาชิกในครอบครัวตามกฎหมาย ข้อบังคับ และนโยบายของประเทศผู้ส่งและผู้รับ ซึ่งเป็นไปตามมติของอาเซียนว่าด้วยการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิของแรงงานข้ามชาติ (ฉันทามติอาเซียน)

“การดำเนินการตามร่างปฏิญญาอาเซียนฯ นี้ จะทำให้ประชาชนและแรงงานข้ามชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมตลอดจนคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่ควรได้รับ ซึ่งปฏิญญานี้ จะมีผลให้รัฐผู้รับแรงงานข้ามชาติจะจัดให้แรงงานข้ามชาติสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาล ค่าตอบแทนและการปฏิบัติที่เป็นธรรมตามกฎหมายของประเทศผู้รับ เช่น ค่าตอบแทน ความปลอดภัยในการทำงาน การคุ้มครองสุขภาพ ในขณะที่รัฐผู้ส่งแรงงานข้ามชาติจะรับรองสิทธิของแรงงานข้ามชาติที่ถูกส่งกลับประเทศต้นทางในการเข้าถึงบริการเมื่อเดินทางกลับถึงประเทศต้นทาง นอกจากนี้ยังจะมีการพัฒนานโยบายการย้ายถิ่นฐานที่เหมาะสมและครอบคลุมสำหรับแรงงานข้ามชาติภายในเขตอำนาจศาลของตน เช่น กำหนดการเข้า – ออก จากเขตแดน และแนวปฏิบัติภายใต้เงื่อนไขที่แรงงานข้ามชาติต้องปฏิบัติตามรวมถึงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับคนกลางด้านแรงงาน อีกด้วย”

น.ส.ทิพานัน กล่าว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (05 ต.ค. 65)

Tags: , , , , , ,
Back to Top