DMT เซ็น MOU อีวี มี พลัส เครือ PTT ศึกษาร่วมมือส่งเสริมการใช้-บริการยานยนต์ไฟฟ้า

บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง (DMT) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ทำการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท อีวี มี พลัส จำกัด (EVme) ซึ่งอยู่ใน กลุ่ม บมจ. ปตท.(PTT) ในวันที่ 19 ตุลาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้และร่วมกันส่งเสริมการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งรวมถึงสร้างประสบการณ์การทดลองใช้ เก็บข้อมูล ศึกษาความเป็นไปได้ของธุรกิจ ทดสอบฟังก์ชั่นการใช้งาน ออกแบบรูปแบบการใช้งาน อันนำไปสู่การพิจารณาความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่ายในอนาคต โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลง

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่พัฒนา และสร้างการเติบโตในธุรกิจ โดยได้พิจารณาแนวทางการประกอบธุรกิจอย่างรอบคอบ และด เนินธุรกิจอย่างระมัดระวังเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งนี้ หากผลการศึกษาความเป็นไปได้มีความชัดเจนประการใด บริษัทฯ จะรายงานความคืบหน้าให้ทราบต่อไป

นายศักดิ์ดา พรรณไวย กรรมการผู้จัดการ DMT กล่าวว่า Mega Trends ด้านความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดยเฉพาะด้านพลังงานยานยนต์ไฟฟ้า (EV) มีการเปลี่ยนจากเครื่องยนต์สันดาป (ICE) ไปใช้รถ EV นั้น ส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้บริการทางยกระดับดอนเมือง ถือเป็น Key Stakeholder

ปัจจุบันภาครัฐได้ส่งเสริมให้มีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานรถจากรถยนต์สันดาปทั่วไปให้เป็นรถยนต์ไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้น โดยมีนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้าและมีเป้าหมายผลิตรถ EV ในสัดส่วน 30% ของการผลิตรถยนต์ในประเทศทั้งหมดภายในปี 2030 หรือ ปี 2573 เพื่อผลักดันและเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ซึ่งเป็นปัจจัยเร่งให้มีความเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มผู้ใช้บริการของ DMT

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา DMT ได้มีการศึกษาและติดตามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ DMT โดยเล็งเห็นโอกาสของการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและควบคุมการใช้ทรัพยากรภายใน DMT ได้ดียิ่งขึ้น และเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการภายใต้สัญญาสัมปทานที่จะต้องให้บริการและช่วยเหลือผู้ใช้รถยนต์ทุกประเภทบนทางยกระดับดอนเมือง

ความร่วมมือกับ EVme ในครั้งนี้ ถือเป็นการทำข้อตกลงพัฒนาร่วมกับกลุ่มผู้ใช้บริการของ DMT โดยตรงเนื่องจาก EVme เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านการให้บริการ และให้คำปรึกษาด้านรถยนต์ไฟฟ้าอย่างครบวงจร ซึ่งถือว่าเป็นการส่งเสริมธุรกิจซึ่งกันและกัน

นายสุวิชชา สุดใจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ EVme กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้ได้มีโครงการร่วมกับ DMT หลายด้านเพื่อสร้างการรับรู้และการให้บริการรถยนต์ไฟฟ้า เช่น การศึกษาความเหมาะสมในการติดตั้งสถานีชาร์จรถไฟฟ้า (EV Charging Station) ที่เหมาะสมทั้งในลักษณะการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้บริการของ DMT และใช้ภายในกิจการของ DMT การศึกษาการใช้อุปกรณ์ชาร์จรถไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่ได้ (Mobile Charger Unit) ทั้งในแง่มุมของการผลิตและการใช้งานเพื่อตอบสนองภารกิจต่างๆ ของ DMT การนำรถยนต์ไฟฟ้าของ EVme มาใช้งานกับภารกิจของ DMT ผ่านการให้บริการบน Platform EVme โดยจะร่วมกันกำหนดรูปแบบในการทดลอง ทดสอบการใช้งาน ในช่วง Pilot Phase จัดเก็บข้อมูลจากการใช้งานจริง รวมไปถึงการประเมินปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากกิจกรรมทั้งหมด เป็นต้น

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (19 ต.ค. 65)

Tags: , , , ,
Back to Top