พาณิชย์ จัดอบรมพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ รองรับสู่สังคมสูงวัย

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็วของประชากรผู้สูงอายุทั่วโลก รวมถึงปัจจัยด้านเศรษฐกิจสังคมที่เปลี่ยนไป ส่งผลให้ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ผู้ประกอบธุรกิจไทยควรเริ่มติดตาม และทำความเข้าใจการเปลี่ยนไปของโครงสร้างและพฤติกรรมของสังคมผู้สูงอายุเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร การหากิจกรรมที่เหมาะสม การก่อสร้างที่เหมาะสมกับการอยู่อาศัย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้สูงอายุในการใช้ชีวิตประจำวันที่ต้องการคนดูแลช่วยเหลือ รวมถึงสถานที่ตั้งของธุรกิจควรจะอยู่ใกล้สถานพยาบาล เพื่อความรวดเร็วในการเดินทางของผู้สูงอายุในกรณีฉุกเฉิน นอกจากนี้ ควรหาพันธมิตรทางธุรกิจ โดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ เข้ามาช่วยสนับสนุนการให้บริการด้านสุขภาพซึ่งเป็นจุดแข็งของไทย เพื่อเพิ่มความสามารถด้านการแข่งขันในระดับสากล

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่งพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจดูแลผู้สูงอายุให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งด้านการบริหารจัดการธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ การจัดทำแผนธุรกิจ บัญชี ภาษีและกฎหมาย การทำการตลาดออนไลน์ นวัตกรรมดิจิทัล และในด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ เพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุที่กำลังเกิดขึ้น รวมถึงเป็นช่องทางในการสร้างโอกาสทางการตลาด และมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ

นายทศพล กล่าวว่า เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ มีองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจในเชิงลึกและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ กรมฯ เตรียมจัดอบรมหลักสูตร “Smart Senior Care Business” ระหว่างวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2565 โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มาร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ที่สำคัญ ทั้งจากโรงพยาบาลผู้สูงอายุและศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู Chersery Home บริษัท จีเนียส โค้ชชิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด และบริษัท ดิจิตอลเอเจนซี่ จำกัด เพื่อให้ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุมีความพร้อมในการรับมือกับปัญหาและการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยสามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้ในการบริหารจัดการ

ทั้งนี้ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุมีความน่าสนใจ และยังมีโอกาสเติบโตได้อีกมากในระยะยาว ผู้ที่สนใจจะเริ่มลงทุนทำธุรกิจจึงควรศึกษามาตรฐานของธุรกิจดูแลผู้สูงอายุให้ดี เพื่อที่จะได้ตัดสินใจเลือกทำธุรกิจที่ตนเองมีความสนใจ และสามารถประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

โดยปัจจุบัน มีธุรกิจดูแลผู้สูงอายุที่จดทะเบียนนิติบุคคลกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จำนวน 589 ราย โดยมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 3,168.26 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วจำนวน 888.07 ล้านบาท

จากข้อมูลของสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 พบว่า ประเทศไทยมีประชากรจำนวน 66,171,439 คน จำนวนนี้เป็นผู้สูงอายุ (อายุตั้งแต่ 60-150 ปี) จำนวนทั้งสิ้น 12,241,542 คน หรือ 18.50% แบ่งเป็นเพศชาย 5,424,781 คน เพศหญิง 6,816,761 คน โดยกรุงเทพมหานคร มีจำนวนประชากรผู้สูงอายุสูงสุด 1,171,900 คน และคาดว่าในปี 2573 จะมีประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น 26.57% ของประชากรทั้งหมด

สำหรับผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมอบรมได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนพัฒนาเครือข่ายธุรกิจบริการ กองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร 0 2547 5985 เว็บไซต์ www.dbd.go.th และ Facebook กองธุรกิจบริการ

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (23 ต.ค. 65)

Tags: , , ,
Back to Top