ดัชนีเชื่อมั่นอนาคต ศก.ภูมิภาค ต.ค.ดีขึ้นเกือบทุกภาค กังวลเงินเฟ้อ-ค่าเงิน-น้ำท่วม

นายพิสิทธิ์ พัวพันธ์ ผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาค (RSI) ประจำเดือน ต.ค.65 เพิ่มขึ้นในเกือบทุกภูมิภาค โดยเฉพาะภาคตะวันออก ภาคใต้ ภาคตะวันตก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยกเว้นภาคกลาง และกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ที่ปรับลดลงเล็กน้อย โดยในภาพรวมมีความกังวลต่ออัตราเงินเฟ้อ อัตราแลกเปลี่ยน และการเกิดอุทกภัยในบางภูมิภาค

  • ภาคตะวันออก

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจอยู่ที่ระดับ 77.4 ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้าแสดงถึงความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในอนาคตที่เพิ่มขึ้น โดยเป็นความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นในภาคบริการ เนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้น จากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยว อีกทั้งยังมีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจภาคเกษตรในอนาคตที่ดีขึ้น เนื่องจากเข้าสู่ฤดูกาลเก็บเกี่ยวพืชเศรษฐกิจสำคัญ เช่น เงาะ มังคุด และทุเรียน เป็นต้น

  • ภาคใต้

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจอยู่ที่ระดับ 75.0 สะท้อนถึงความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจที่อยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะในภาคบริการ เนื่องจากผลประกอบการของธุรกิจภาคบริการดีขึ้น จากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ต่อเนื่อง ประกอบกับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางข้ามแดนมาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น และในภาคการลงทุน เนื่องจากผู้ประกอบการภาคบริการส่วนหนึ่งมีการลงทุนขยายกิจการเพิ่มขึ้น

  • ภาคตะวันตก

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจอยู่ที่ระดับ 74.9 ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า แสดงถึงความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในอนาคตที่เพิ่มขึ้น โดยเป็นความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นในภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากมีการเพิ่มกำลังการผลิตสินค้าอุตสาหกรรม จากยอดคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังมีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจภาคบริการในอนาคตที่ดีขึ้น เนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ประกอบกับเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยว

  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจอยู่ที่ระดับ 74.0 ปรับเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า แสดงถึงความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในอนาคตที่เพิ่มขึ้น โดยเป็นความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นในภาคบริการ เนื่องจากมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่อเนื่อง และในภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากความต้องการสินค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะสินค้ากลุ่มอาหารแปรรูป

  • ภาคเหนือ

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจอยู่ที่ระดับ 68.3 สะท้อนถึงความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจที่ยังอยู่ในระดับสูงโดยเฉพาะในภาคบริการ เนื่องจากเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวทำให้นักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้น ประกอบกับมีการจัดงานประเพณีประจำท้องถิ่น เช่น การแข่งขันเรือยาว เป็นต้น และในภาคการลงทุน เนื่องจากผู้ประกอบการทั้งภาคบริการและอุตสาหกรรมมีการลงทุนขยายกิจการเพิ่มขึ้น

  • ภาคกลาง

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจอยู่ที่ระดับ 57.2 แสดงถึงความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในอนาคตที่ยังอยู่ในระดับสูง โดยเป็นความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นในภาคบริการ เนื่องจากจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ประกอบกับมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่อเนื่อง และในภาคอุตสาหกรรม ที่ยอดการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็ตาม ในบางพื้นที่ของภาคกลางยังมีความกังวลต่อการเกิดอุทกภัยในอนาคต

  • กทม.และปริมณฑล

ดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจอยู่ที่ระดับ 52.7 แสดงถึงความเชื่อมั่นเศรษฐกิจในอนาคตที่เพิ่มขึ้น โดยเป็นความเชื่อมั่นที่ดีขึ้นในภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากยอดคำสั่งซื้อสินค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และในภาคเกษตร จากความต้องการสินค้าเกษตรของประชาชนในพื้นที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล มีความกังวลต่ออัตราเงินเฟ้อและอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวน

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (28 ต.ค. 65)

Tags: , , , , , ,
Back to Top