เจเนซีส เฟอร์ทิลีตี เซ็นเตอร์ ยื่นไฟลิ่งขาย IPO 60 ล้านหุ้น-เข้า mai ขยายศูนย์ผู้มีบุตรยาก

บมจ.เจเนซีส เฟอร์ทิลีตี เซ็นเตอร์ (GFC) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) จำนวน 60,000,000 หุ้น คิดเป็น 27.27% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ และจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยมี บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

GFC เป็นผู้ให้บริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีปัญหามีบุตรยากแบบครบวงจร ตั้งแต่ให้คำแนะนำและคำปรึกษา ตลอดจนการเลือกวิธีการรักษาที่เหมาะสม โดยทีมแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ผู้ชำนาญการที่มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ วัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้น IPO เพื่อใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน , ใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการขยายสาขา และใช้เป็นเงินลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและโอกาสในธุรกิจใหม่ๆ ในอนาคต และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

การประกอบธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทสามารถแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่

1) การให้บริการตรวจเบื้องต้นก่อนให้คำแนะนำหรือรักษา

2) การให้บริการรักษาผู้มีบุตรยากด้วยวิธี IUI (Intrauterine insemination)

3) การให้บริการรักษาผู้มีบุตรยากด้วยวิธี ICSI (Intracytoplasmic Sperm Injection)

4) การให้บริการตรวจพันธุกรรมของตัวอ่อน (Next generation sequencing: NGS)

5) การให้บริการแช่แข็งไข่และการฝากไข่

ปัจจุบัน มีบริษัทย่อย 2 บริษัท ซึ่ง GFC ถือหุ้น 99.99% ได้แก่

(1) บริษัท จีโนโซมิกส์ จำกัด (GSM) ดำเนินธุรกิจการให้บริการตรวจพันธุกรรมของตัวอ่อน (Next generation sequencing: NGS) อย่างไรก็ตามขณะนี้อยู่ระหว่างหยุดดำเนินงานชั่วคราวเนื่องจากอยู่ในระหว่างการย้ายที่ตั้งสำนักงานไปอยู่ที่คลินิก GFC สาขาสุวรรณภูมิ-พระราม 9 ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการปรับปรุงอาคารเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของผู้ใช้บริการและขยายพื้นที่การให้บริการมากขึ้น ทั้งนี้ การให้บริการตรวจพันธุกรรมของตัวอ่อน (Next generation sequencing: NGS) จะสามารถให้บริการได้ตามปกติภายใต้ GFC แทน

(2) บริษัท จีเอฟซี เฟอร์ทิลีตี กรุ๊ป จำกัด (GFCFG) ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้ง (holding company) จัดตั้งขึ้นสำหรับการลงทุนในกิจการอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ หรือสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ GFCFG ยังไม่มีรายได้เชิงพาณิชย์

ทั้งนี้ ในปัจจุบันกลุ่มบริษัทอยู่ในระหว่างการปรับปรุงอาคารสำนักงานสาขาที่ 2 ที่คลินิกสาขาสุวรรณภูมิ-พระราม 9 เพื่อให้กลุ่มบริษัทสามารถให้บริการทางการแพทย์สำหรับผู้มีปัญหามีบุตรยากแบบครบวงจรมากยิ่งขึ้น เป็นโอกาสของกลุ่มบริษัทในการเปิดรับลูกค้าจากต่างประเทศมากขึ้น และเพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางโดยสามารถลดระยะทางในการเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ หรือสนามบินดอนเมืองมาที่คลินิกสาขาสุวรรณภูมิ-พระราม 9 คาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถเปิดบริการได้ภายในไตรมาส 4/66

โดยในอนาคต หากมีการขยายสาขาการให้บริการของกลุ่มบริษัท บริษัทจะมีการพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ ที่เหมาะสม เช่น การเลือกทำเลที่ตั้งมีการคมนาคมสะดวกสบาย เพื่อให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ง่าย และมีฐานลูกค้าที่จะใช้บริการ เป็นต้น โดยบริษัทจะจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี สะอาดปลอดภัย รวมถึงมีการออกแบบตกแต่งสาขาที่สวยงามและอบอุ่น ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของลูกค้า

ณ วันที่ 30 ก.ย.65 บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 80 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 160 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท ภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO บริษัทจะมีทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 110 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 220 ล้านหุ้น โครสร้างผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย รศ.นพ.พิทักษ์ เลาห์เกริกเกียรติ นพ. ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ นางภาสิริ อรวัฒนศรีกุล นางสาวปิยะดา วิรัตน์พงษ์ และพญ.ปรวัน ตั้งธรรม มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท คิดเป็น 35%, 25%, 20%, 10% และ 10% ตามลำดับ ภายหลัง IPO จะลดสัดส่วนเหลือ 25.45%, 18.18%, 14.55%, 7.27% และ 7.27% ตามลำดับ

ผลประกอบการปี 62-64 บริษัทมีรายได้รวม 240.97 ล้านบาท , 214.43 ล้านบาท และ 242.12 ล้านบาท ตามลำดับ กำไรสุทธิ 81.94 ล้านบาท, 66.55 ล้านบาท และ 69.63 ล้านบาท ตามลำดับ

ขณะที่งวด 9 เดือนของปี 65 มีรายได้ 198.39 ล้านบาท กำไรสุทธิ 48.46 ล้านบาท ณ วันที่ 30 ก.ย.65 มีสินทรัพย์รวม 199.54 ล้านบาท หนี้สินรวม 62.35 ล้านบาท และส่วนผู้ถือหุ้น 137.19 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (16 ม.ค. 66)

Tags: , , , , , , , , , ,
Back to Top