ครม.รับวาเลนไทน์ คลังชง 4 กม.ด้านตลาดทุน/ประกันรายได้ยาง/งบฟื้นน้ำท่วม

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธาน ซึ่งคาดว่าในที่ประชุม ครม.วันนี้ นายกรัฐมนตรี จะได้ขอความร่วมมือไปยังพรรคร่วมรัฐบาล เพื่อให้เข้าร่วมการประชุมอภิปรายทั่วไป ตามญัตติของพรรคร่วมฝ่ายค้าน ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 15-16 ก.พ.นี้อย่างพร้อมเพรียงกัน ท่ามกลางกระแสข่าวว่ามีการล็อบบี้ของ ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล ที่จะไม่ลงชื่อเป็นองค์ประชุมในวันพรุ่งนี้

ขณะที่มีรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลว่า มีรัฐมนตรีลาประชุม ครม.วันนี้ 3 คน คือ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ต่างประเทศ, นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และนายสุนทร ปานแสงทอง รมช.เกษตรและสหกรณ์

ส่วนการประชุม ครม. มีวาระการพิจารณาที่น่าจับตา ได้แก่

 • กระทรวงการคลัง เสนอร่างกฎหมาย 4 ฉบับที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน และสินทรัพย์ดิจิทัล ประกอบด้วย 1. ร่าง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 2. ร่าง พ.ร.บ.สัญญาซื้อขายล่วงหน้า 3. ร่าง พ.ร.บ.ทรัสต์เพื่อธุรกรรมในตลาดทุน และ 4. ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอโครงการประกันรายได้ยางพารา ปี 4 วงเงิน 7,643 ล้านบาท โดยกำหนดราคาประกัน ยางแผ่นดิบคุณภาพดี 60 บาท/กก. น้ำยางสด (DRC 100%) 57 บาท/กก. และยางก้อนถ้วย (DRC 50%) 23 บาท/กก. โดยแบ่งสัดส่วนรายได้ ดังนี้ เจ้าของสวน 60% และคนกรีดยาง 40% ของรายได้ทั้งหมด คนละไม่เกิน 25 ไร่ ระยะเวลาประกันรายได้ 2 เดือน คือ เดือนต.ค.-พ.ย.65
 • กระทรวงคมนาคม ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน 3,786.55 ล้านบาท เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ จำนวน 32 จังหวัด ของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท

นอกจากนี้ จะเสนอการดำเนินงานโครงการจัดเตรียมความพร้อมในการให้บริการเดินอากาศ ณ สนามบินอู่ตะเภา ของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

 • กระทรวงพาณิชย์ เสนอการเข้าร่วมเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) ระหว่างไทย – สหภาพยุโรป (EU)
 • กระทรวงมหาดไทย รายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
 • กระทรวงศึกษาธิการ ขออนุมัติปรับระยะเวลาและแผนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระยะที่ 4 เป็นปี พ.ศ. 2566-2569
 • กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (ฉบับที่..) พ.ศ. …
 • สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เสนอร่างพิธีสารแก้ไขบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กับรัฐบาลมณฑลกวางตุ้ง
 • สำนักงานอัยการสูงสุด เสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นของสำนักงานอัยการสูงสุด โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ OKMD : OKMD National Knowledge Center (Ratchadamnonen Center 1 และ 2)

สำหรับวาระเพื่อทราบ ได้แก่

 • สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รายงานสถานภาพร่างกฎหมาย สถานะ ณ วันที่ 10 ก.พ. 66
 • กระทรวงพาณิชย์ รายงานสถานการณ์การส่งออกของไทย เดือนธ.ค. 65 และทั้งปี 65
 • กระทรวงกลาโหม เสนอร่างกฎกระทรวง 2 ฉบับ ได้แก่ 1.ร่างกฎกระทรวง ออกตามความใน พ.ร.บ.เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารเรือ และ 2. ร่างกฎกระทรวง ออกตามความใน พ.ร.บ.เครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด
 • กระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2521 ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนพยาบาลทหารเรือ
 • กระทรวงมหาดไทย รายงานความคืบหน้าการดำเนินการติดตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตราการป้องกันการละเว้นปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนถนนทางสาธารณะ
 • กระทรวงมหาดไทย โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) สรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566
 • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รายงานผลการประชุมภาคีการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของไทย (Thailand Climate Action Conference: TCAC)
 • รายงานสรุปผลการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 27 (COP27) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
 • รายงานผลการพิจารณาญัตติ เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ และปัญหาแชร์ลูกโซ่ ของสภาผู้แทนราษฎร
 • รายงานผลการเจรจาการบิน ระหว่างไทย-ซาอุดีอาระเบีย

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (14 ก.พ. 66)

Tags: , ,
Back to Top