CV นำโรงไฟฟ้าโคลเวอร์ เพาเวอร์ จ.แพร่ ขึ้นทะเบียน REC มุ่งลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

นายเศรษฐศิริ ศักดิ์สิทธิเสรีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โคลเวอร์ เพาเวอร์ (CV) เปิดเผยว่า บริษัทเล็งเห็นความสำคัญในการนำโรงไฟฟ้าชีวมวลขอรับใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificate : REC) ซึ่งเป็นกลไกที่ช่วยให้ผู้ผลิตและผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถอ้างสิทธิ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ด้วยการรับรองจากหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าของกลไก คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งเป็นผู้แทนอย่างเป็นทางการในการตรวจสอบและขึ้นทะเบียนผู้ขายใบรับรอง REC ในประเทศไทย

การดำเนินการดังกล่าวจะช่วยสนับสนุนให้เกิดการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ผ่านการซื้อและขายใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน และทำให้ผู้ลงทุนพัฒนาโครงการพลังงานหมุนเวียนสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน โดยการซื้อขายใบรับรอง REC จะคำนวณราคาจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนจริง (ไฟฟ้า 1 MWh มีค่าเท่ากับ 1 REC)

ปัจจุบัน CV ได้นำโรงไฟฟ้าโคลเวอร์ เพาเวอร์ จังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าชีวมวลที่เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 59 ดำเนินการขึ้นทะเบียนอุปกรณ์พลังงานหมุนเวียน และขอรับใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน(REC) ล่าสุดตัวโรงไฟฟ้าเองได้ผ่านขั้นตอนการขึ้นทะเบียน Device Registration เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีประมาณการปริมาณ REC ทั้งหมดประมาณ 66,000 หน่วย REC และพร้อมที่จะทำการขายใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน (รอบการผลิตปี 2565) ให้กับผู้สนใจซื้อหน่วย REC ต่อไป

ทั้งนี้ ใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน หรือ REC นี้ สามารถนำไปใช้ในรายงานและการจัดอันดับของบริษัทชั้นนำต่างๆ เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะใช้พลังงานหมุนเวียน อาทิ รายงานความยั่งยืน (Sustainability Report) รายงาน Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) รายงาน Carbon Disclosure Project (CDP) หรือการเข้าร่วมกลุ่ม RE100 เป็นต้น ดังนั้นสิ่งที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการ จึงนับเป็นการตอกย้ำถึง ความมุ่งมั่นของ CV ในการผลิตพลังงานหมุนเวียน และการมีส่วนร่วมในการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลก ตามวิสัยทัศน์ “จะส่งมอบคุณค่าของพลังงานหมุนเวียน สู่สังคมโลก เพื่อความยั่งยืน”

“หลังจากนำโรงไฟฟ้าโคลเวอร์ เพาเวอร์ จ.แพร่ ขึ้นทะเบียนอุปกรณ์พลังงานหมุนเวียน และขอรับใบรับรอง REC ของรอบปี 65 แล้ว ในปีถัด ๆ ไป โรงไฟฟ้าก็ยังสามารถขอรับใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียนในรอบถัด ๆ ไปได้อีก ตามปริมาณการผลิตในปีนั้น ๆ ในอนาคตหากมีโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนที่เข้าข่ายขึ้นทะเบียนได้ก็จะดำเนินการเช่นกัน ขณะที่โรงไฟฟ้าโคลเวอร์ เพาเวอร์ จ.พิษณุโลก ไม่มีความจำเป็นต้องขึ้นทะเบียน REC เนื่องจากตัวโรงได้เข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ (TVER) และได้รับการรับรอง Carbon Credit ไปบางส่วนแล้ว จึงไม่สามารถนับซ้ำและ/หรือลงทะเบียนซ้ำซ้อนได้ “ นายเศรษฐศิริ กล่าว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (21 ก.พ. 66)

Tags: , , , ,
Back to Top