สศก. เผยปี 64/65 เกษตรกรมีรายได้เงินสดเฉลี่ยทั้งปีแค่ 8 หมื่นบาท

นายวินิต อธิสุข รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ผลสำรวจภาวะเศรษฐกิจ สังคมครัวเรือนเกษตร ปีเพาะปลูก 2564/65 ซึ่งเป็นข้อมูลรายได้-รายจ่าย จากกิจกรรมทั้งในและนอกภาคการเกษตรของเกษตรกรในช่วง พ.ค.64 – เม.ย.65 พบว่า ครัวเรือนเกษตรทั่วประเทศ มีรายได้เงินสดทางการเกษตรเฉลี่ย 206,310 บาทต่อปี ส่วนใหญ่เป็นรายได้จากการปลูกพืช 80.95% เลี้ยงสัตว์ 17.47% และอื่นๆ 1.58%

นอกจากนี้ ยังมีรายได้จากกิจกรรมนอกการเกษตรเฉลี่ย 213,888 บาทต่อปี โดยเป็นรายได้หลักจากงานประจำ 45.13% การรับจ้างและให้บริการ 16.36% รายได้จากลูกหลานส่งให้ 6.45% และอื่นๆ เช่น กำไรจากการค้าขายหรือทำธุรกิจ ได้รับเงินช่วยเหลือจากภาครัฐ เงินค่าเช่า ดอกเบี้ยเงินสะสม ฯลฯ 32.06%

ขณะที่ค่าใช้จ่ายครัวเรือนเกษตรทั่วประเทศ มีรายจ่ายเงินสดเฉลี่ย 126,039 บาทต่อปี คิดเป็นค่าปัจจัยการผลิต 55.40% ค่าจ้างแรงงาน 35.14% และค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าเช่าที่ดิน ค่าซ่อมเครื่องมืออุปกรณ์การเกษตร ฯลฯ 9.46%

สำหรับค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภคอุปโภคในครัวเรือนเฉลี่ย 180,569 บาทต่อปี คิดเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการบริโภค 36.55% และค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภค เช่น ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำมัน ค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา ค่าซื้อสินค้าและบริการ ฯลฯ 63.45%

“ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจสำคัญ พบว่า เมื่อนำรายได้ทางการเกษตร หักรายจ่ายทางการเกษตร ส่งผลให้ครัวเรือนเกษตรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเฉลี่ย 80,271 บาทต่อปี และมีเงินสดคงเหลือก่อนหักชำระหนี้ ซึ่งเป็นเงินเหลือหลังจากนำรายได้ทั้งหมดของครัวเรือน หักค่าใช้จ่ายเพื่ออุปโภคบริโภคแล้ว 113,590 บาทต่อปี

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (27 ก.พ. 66)

Tags: , ,
Back to Top