หุ้นกู้ PTTGC ครั้งที่ 1/65 ชุดที่ 1-4 คว้ารางวัล DEAL of the Year

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยจัดงานมอบรางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี 2565 (ThaiBMA Best Bond Awards 2022) วานนี้ เพื่อยกย่ององค์กรและบุคลากรที่มีความโดดเด่นในธุรกรรมตราสารหนี้ และส่งเสริมให้องค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกันพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้เติบโตอย่างยั่งยืน การตัดสินรางวัล Best Bond Awards มาจากผลการลงคะแนนของคณะกรรมการตัดสิน สถิติ และการลงคะแนนจากผู้มีส่วนร่วมในตลาดตราสารหนี้ โดยผู้ได้รับรางวัลในปี 2565 ได้แก่

Deal of the Year รางวัลที่มอบให้แก่ธุรกรรมการออกตราสารหนี้ที่มีความโดดเด่นที่สุดในทุกๆ ด้าน และเป็นที่ยอมรับจากนักลงทุนในวงกว้างในปี 2565 หุ้นกู้ที่ได้รับรางวัลคือ หุ้นกู้ของ บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1-4 และผู้จัดการการจัดจำหน่าย 4 สถาบัน ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา , ธนาคารกสิกรไทย, ธนาคารกรุงไทย และธนาคาร ไทยพาณิชย์

Issue of the Year รางวัลที่มอบให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้ที่มีบทบาทโดดเด่นในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ภาคเอกชนโดยการออกตราสารหนี้อย่างต่อเนื่องเป็นที่ยอมรับจากนักลงทุนในวงกว้างอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ผู้ออกหุ้นกู้ที่ได้รับรางวัลคือ บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF)

Best Bond House รางวัลยอดเยี่ยมสำหรับสถาบันการเงินที่มีความเป็นเลิศในการทำธุรกรรมตราสารหนี้ทั้งในตลาดแรกและตลาดรองตลอดจนมีบทบาทที่โดดเด่นในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทย สถาบันที่ได้รับรางวัลคือ ธนาคารกสิกรไทย

Best Bond Securities Firm รางวัลยอดเยี่ยมสำหรับบริษัทหลักทรัพย์ที่มีความเป็นเลิศในการทำธุรกรรมตราสารหนี้ทั้งในตลาดแรกและตลาดรองตลอดจนมีบทบาทที่โดดเด่นในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ สถาบันที่ได้รับรางวัลคือ บล.เกียรตินาคินภัทร

Best Bond Dealer รางวัลดีเด่นที่มอบให้แก่สถาบันการเงินผู้ค้าตราสารหนี้ (Dealer) ซึ่งเป็นที่ยอมรับในความสามารถในการให้บริการกับคู่ค้าในตลาดรองที่ยอดเยี่ยม สถาบันที่ได้รับรางวัลคือ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (CIMBT)

Most Innovative Deal รางวัลที่มอบให้แก่ธุรกรรมการออกตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีความโดดเด่น่ในการระดมทุนอย่าง สร้างสรรค์ สามารถใช้เป็นต้นแบบให้ผู้ออกรายอื่นได้ ตลอดจนสามารถตอบสนองความต้องการของบริษัทและผู้ลงทุนได้อย่างเหมาะสม หุ้นกู้ที่ได้รับรางวัลคือ หุ้นกู้ของ บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (MINT) ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ชุดที่ 1-3 และผู้จัดการการจัดจำหน่าย 5 สถาบัน ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย บล.เกียรตินาคินภัทร ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ จ

Corporate ESG Bond of the Year รางวัลที่มอบให้แก่ตราสารหนี้ภาคเอกชน ที่ออกภายใต้กรอบการระดมทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม สังคม และ ความยั่งยืน(Green, Social, Sustainable Financing Framework) ซึ่งเป็นที่ยอมรับและตอบสนองต่อความต้องการของผู้ลงทุนหุ้นกู้ที่ได้รับรางวัลคือหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC) ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1-5 และผู้จัดการการจัดจำหน่าย 6 สถาบัน ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย)

State Owned Enterprise ESG Bond of the Year รางวัลที่มอบให้แก่ตราสารหนี้รัฐวิสาหกิจ ที่ออกภายใต้กรอบการระดมทุนเพื่อสิ่งแวดล้อม สังคม และความยั่งยืน (Green, Social, Sus-หุ้นกู้ที่ได้รับรางวัลคือพันธบัตรเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2565 ชุดที่ 1-2 และผู้จัดการการจัดจำหน่าย 2 สถาบัน ได้แก่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และ ธนาคารออมสิน

Top Underwriter รางวัลที่มอบให้แก่สถาบันผู้จัดจำหน่ายตราสารหนี้ ที่มีมูลค่ารวมของการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ภาคเอกชนระยะยาวสูงสุดในปี 2565 สถาบันที่ได้รับรางวัลคือ ธนาคารกสิกรไทย

Top Underwriting Securities Firm รางวัลที่มอบให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่มีมูลค่ารวมของการจัดจาหน่ายหุ้นกู้ภาคเอกชนระยะยาวสูงสุดในปี 2565 สถาบันที่ได้รับรางวัลคือ บล.เกียรตินาคินภัทร

Most Active Securities Firm in Corporate Bond Secondary Market รางวัลที่มอบให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่ส่งเสริมให้เกิดสภาพคล่องของหุ้นกู้ภาคเอกชนในตลาดรอง โดยมีมูลค่ารวมของการซื้อขายหุ้นกู้ภาคเอกชนสูงที่สุดในปี 2565 สถาบันที่ได้รับรางวัลคือ บล.เคจีไอ (ประเทศไทย)

Most Active Bank in Corporate Bond Secondary Market รางวัลที่มอบให้แก่ธนาคารที่ส่งเสริมให้เกิดสภาพคล่องของหุ้นกู้ภาคเอกชนในตลาดรอง โดยมีมูลค่ารวมของการซื้อขายหุ้นกู้ภาคเอกชนสูงที่สุดในปี 2565 สถาบันที่ได้รับรางวัลคือ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

Salt Staff of the Year รางวัลยอดเยี่ยมสำหรับเจ้าหน้าที่การตลาดตราสารหนี้ซึ่งเป็นที่ยอมรับในความสามารถด้านการบริการลูกค้า และความมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติงานผู้ได้รับรางวัลคือ นายฉัตร ตระกูลงาม ผู้อำนวยการ Sales, Fixed Income,Currencies and Commodities ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น

Most Peominent Fund House in Bond Market รางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจัดการกองทุนที่โดดเด่นในการบริหารกองทุนรวมตราสารหนี้โดยมีมูลค่ารวมของตราสารหนี้ภายใต้การบริหารสูงสุดในปี 2565 สถาบันที่ได้รับรางวัลคือ บลจ.กสิกรไทย

รางวัลของกระทรวงการคลัง Ministry of Finance Awards (MOF Awards) 4 รางวัล ได้แก่

Best Primary Market Contributor รางวัลที่มอบให้แก่สถาบันการเงินคู่ค้าพันธบัตรของกระทรวงการคลังที่มีบทบาทโดดเด่นในตลาดแรกของพันธบัตรรัฐบาล โดยได้รับการจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลในตลาดแรกสูงสุดในปี 2565 สถาบันที่ได้รับรางวัลคือ ธนาคารไทยพาณิชย์

Best Secondary Market Contributor รางวัลที่มอบให้แก่สถาบันการเงินคู่ค้าพันธบัตรของกระทรวงการคลัง ที่มีบทบาทโดดเด่นในการส่งเสริมสภาพคล่องของพันธบัตรรัฐบาล โดยมีมูลค่าธุรกรรมซื้อขายพันธบัตรรัฐบาลในตลาดรองสูงสุดในปี 2565 สถาบันที่ได้รับรางวัลคือ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

MoF’s Sustainability Bond Contributor รางวัลที่มอบให้แก่สถาบันการเงินที่ได้รับจัดสรร Sustainability Bond ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออกและจัดหาสูงสุดสถาบันที่ได้รับรางวัลคือธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด

Best SOEs Bond Contributor รางวัลที่มอบให้แก่สถาบันการเงินที่มีการประมูลพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังเป็นผู้จัดหาในตลาดแรกสูงสุดในปี 2565 สถาบันที่ได้รับรางวัลคือ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

รางวัลของธนาคารแห่งประเทศไทย Bank of Thailand Awards (BOT Awards) 3 รางวัล ได้แก่

Best Repo Primary Market รางวัลที่มอบให้แก่สถาบันการเงินคู่ค้า Bilateral Repo ของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่มีบทบาทโดดเด่นในการสนับสนุนการดำเนินนโยบายการเงินผ่านธุรกรรม Bilateral Repo กับ ธนาคารแห่งประเทศไทยและส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารสภาพคล่องในตลาดเงินไทยสถาบันที่ได้รับรางวัลคือ ธนาคารไทยพาณิชย์

Best Outright Primary Market รางวัลที่มอบให้แก่สถาบันการเงินคู่ค้า e-Outright ของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่มีบทบาทโดดเด่นในการสนับสนุนการดำเนินนโยบายการเงินผ่านธุรกรรมซื้อขายพันธบัตรกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย และส่งเสริมสภาพคล่องของตลาดพันธบัตรไทย สถาบันที่ได้รับรางวัลคือ ธนาคารไทยพาณิชย์

Most Active Participant in THOR Derivatives Market Award รางวัลที่มอบให้แก่สถาบันการเงินในประเทศไทยที่มีบทบาทโดดเด่นทั้งในการเสนอราคาในตลาดอนุพันธ์อ้างอิงTHOR อย่างสม่ำเสมอ และการทาธุรกรรมมากที่สุด ซึ่งมีทั้งธุรกรรมระยะสั้นและระยะยาว เพื่อการพัฒนาและส่งเสริมสภาพคล่องในตลาด สถาบันที่ได้รับรางวัลคือ ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (16 มี.ค. 66)

Tags: , , , ,
Back to Top