เลือกตั้ง’66:กกต.พร้อมอำนวยความสะดวกให้คนพิการ-ทุพพลภาพ-ผู้สูงอายุ

นายวีระ ยี่แพร รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในฐานะประธานอนุกรรมการด้านการอำนวยความสะดวกคนพิการและผู้สูงอายุ ศูนย์อำนวยการและประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กกต. เปิดเผยว่า ได้เตรียมการอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการ หรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุในการลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. ภายใต้แนวคิดผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคนต้องได้ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกผู้สูงอายุในการมีส่วนร่วมในกระบวนการเลือกตั้ง ประกอบด้วย

  • จัดทำสื่อคู่มือประชาชนรณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส. (อักษรเบรลล์) เพื่อใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแก่ผู้พิการทางสายตา พร้อมจัดทำไฟล์เสียงคำบรรยายคู่มือประชาชนรณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส. โดยสามารถสแกน QR Code เสียงบรรยายได้จากหน้าปกคู่มือประชาชนรณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส.ตรงมุมด้านล่างซ้ายมือของคู่มือประชาชนรณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส. (อักษรเบรลล์)
  • จัดทำวีดิทัศน์อินโฟกราฟิกและเพลงขับร้องพร้อมล่ามภาษามือ เพื่อสื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส.
  • จัดทำป้ายไวนิลแนะนำผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. โดยติดตั้งบริเวณด้านหน้าที่เลือกตั้งที่มองเห็นชัดเจน และติดตั้งภายในที่เลือกตั้งที่สามารถมองเห็นได้ในระดับสายตาเมื่อมองมาจากคูหาลงคะแนน เพื่อให้ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งรับทราบและสามารถจดจำข้อมูลของผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ประกอบด้วย ข้อมูล ชื่อ-สกุล รูปถ่าย หมายเลขผู้สมัคร ตราสัญลักษณ์พรรคการเมือง และแบบบัญชีรายชื่อ ประกอบด้วย ชื่อพรรคการเมือง หมายเลข และตราสัญลักษณ์พรรคการเมือง
  • สำนักงาน กกต.ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ให้ความสำคัญถึงสิทธิในการเลือกตั้งของคนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคนพิการของ พม.ได้มีการจัดให้ความรู้ความเข้าใจในการอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง พร้อมมีการจัดทำสื่อวีดิทัศน์สาธิตการใช้สิทธิเลือกตั้งของผู้พิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุ พร้อมล่ามภาษามือ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้พิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุ มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยมีการถ่ายทำที่สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี ได้รับความร่วมมือจากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งเป็นผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน ทางสายตา และทุพพลภาพทางกาย มาร่วมแสดงและสาธิตในการถ่ายทำวีดิทัศน์ดังกล่าว วีดิทัศน์ดังกล่าวได้มีการเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ ของทั้งสองหน่วยงาน

นอกจากนี้ในการลงคะแนนเลือกตั้ง สำนักงาน กกต. ได้จัดให้มีการอำนวยความสะดวกแก่คนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุ ดังนี้ ในหน่วยเลือกตั้งปกติ จัดให้มีบัตรทาบสำหรับคนพิการทางสายตาและอำนวยความสะดวกอื่น ๆ โดยมีคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) รด.จิตอาสา (นักศึกษาวิชาทหาร) ลูกเสืออาสา กกต. เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย เป็นผู้ช่วยเหลือในการใช้สิทธิลงคะแนน

ส่วนหน่วยเลือกตั้งกลางสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุ โดยผู้ใช้สิทธิที่ลงทะเบียน ลงทะเบียนขอใช้สิทธิที่เลือกตั้งกลางที่กำหนดไว้ 26 แห่ง ใน 21 จังหวัด จำนวนทั้งสิ้น 2,380 คน ทั้งนี้ในการช่วยเหลือผู้พิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุในการลงคะแนนต้องให้ผู้พิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุได้ออกเสียงลงคะแนนด้วยตนเองตามเจตนาของผู้พิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุนั้น เว้นแต่ลักษณะทางการภาพของผู้พิการหรือทุพพลภาพหรือผู้สูงอายุที่ทำให้ไม่สามารถทำเครื่องหมายในบัตรเลือกตั้งได้ ให้ กปน. หรือญาติ หรือบุคคลที่ไว้วางใจเป็นผู้กระทำการแทนโดยความยินยอมและเป็นไปตามเจตนาโดยให้ถือว่าเป็นการลงคะแนนโดยตรงและลับ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (06 พ.ค. 66)

Tags: , , , ,
Back to Top