พาณิชย์ ดันโมเดล BCG สร้างอนาคตธุรกิจชุมชน คาดเงินสะพัดกว่า 32 ลบ.

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดินหน้ายกระดับธุรกิจชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิด BCG Economy Model พัฒนาธุรกิจให้สอดรับเทรนด์โลกใน 3 มิติ ทั้งด้านเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิต ให้เกิดความคุ้มค่าควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม, ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) คำนึงถึงวัสดุที่นำมาใช้ในการผลิตต้องหมุนเวียนหรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างเต็มวงจรชีวิตของวัสดุ และด้านเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

โดยในปี 2565 กรมฯ ได้เริ่มต้นจุดประกายธุรกิจชุมชนให้เห็นถึงความสำคัญในการยึดหลัก BCG มาใช้บริหารธุรกิจ นำร่องพัฒนา SMART Local BCG จำนวน 14 ราย

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กล่าวต่อว่า สำหรับปี 2566 ได้ต่อยอดพัฒนาช่องทางการสร้างความรู้เรื่อง BCG ผ่านบทเรียนออนไลน์ในหลักสูตร “BCG ธุรกิจสร้างรายได้ รักชุมชน รักษ์โลก” เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจชุมชนสามารถเข้าถึงความรู้ได้อย่างไม่มีข้อจำกัด พร้อมกับสร้างธุรกิจชุมชนต้นแบบ DBD SMART Local BCG ครบทั้ง 77 จังหวัด

โดยมีคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้าน BCG และการตลาด มาคัดเลือกธุรกิจที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์ SMART ได้แก่

– เป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์ชุมชนในแต่ละพื้นที่ (Superlative)

– มีความทันสมัย สอดรับตลาดยุคใหม่ (Modern)

– มีเสน่ห์อัตลักษณ์ไทย ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น (Attractive)

– โดดเด่น มีเอกลักษณ์ สร้างสรรค์ เพิ่มมูลค่า มีรสนิยม (Remarkable)

– มั่นใจได้ในคุณภาพมาตรฐาน (Trust)

โดยมีธุรกิจที่ผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้ จำนวน 88 ราย ประกอบไปด้วย 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์คือ 1) อาหารและเครื่องดื่ม 2) ผ้าและเครื่องแต่งกาย 3) ของใช้ของตกแต่งของที่ระลึก และ 4) สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร แบ่งเป็นธุรกิจ Bio Economy จำนวน 22 ราย ธุรกิจ Circular Economy จำนวน 29 ราย และธุรกิจ Green Economy จำนวน 37 ราย

นายทศพล กล่าวว่า สำหรับธุรกิจต้นแบบกรมฯ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาเชิงลึกทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online พร้อมกับจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการตลาดให้สินค้าเป็นที่รู้จักในวงกว้าง มากไปกว่านั้น ยังได้รับสิทธิประโยชน์ด้านการขยายตลาดในกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) กับกลุ่มผู้จัดจำหน่าย กลุ่มธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) ร้านค้าส่ง/ค้าปลีก ร้านผลิตภัณฑ์ชุมชน และหน่วยงานหรือองค์กรที่มีนโยบายสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน

“คาดว่ากิจกรรมนี้ จะดำเนินการในช่วงเดือนมิถุนายน 2566 ซึ่งจะช่วยสร้างยอดขาย และช่องทางการจัดจำหน่ายให้ธุรกิจต้นแบบได้มากถึง 32 ล้านบาท รวมถึงยังได้รับโอกาสเข้าร่วมออกงานจำหน่ายสินค้า กับพันธมิตรของกรมฯ ที่สอดรับกับการส่งเสริมธุรกิจ BCG กิจกรรมแรก กำหนดจัดในเดือนกรกฎาคมนี้ ณ ลาน Eden ห้างสรรพสินค้า Central World” อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระบุ

ทั้งนี้ กรมฯ ได้สร้างธุรกิจต้นแบบ BCG รวมแล้วทั้งสิ้น 88 ราย ช่วยสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม ส่งเสริมเศรษฐกิจระดับชุมชนให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการแข่งขัน พึ่งพาตนเองได้ ยกระดับมาตรฐานการครองชีพ และความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนให้ดีขึ้นตามมา

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (18 พ.ค. 66)

Tags: , , , ,
Back to Top