KAMART ขายหุ้นเพิ่มทุน 220 ล้านหุ้นให้กลุ่ม Marubeni-QPE Fund เพิ่มโอกาสตลาดตปท.

บมจ.คาร์มาร์ท (KAMART) เปิดเผยว่า ที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 อนุมัติการลดทะเบียนของบริษัท จำนวน 1,190.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 528,000,000.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 527,998,809.60 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 1,984 หุ้น

และอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 132,001,188.00 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 527,998,809.60 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 659,999,997.60 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 220,001,980 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.60 บาท

ทั้งนี้ อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไม่ว่าในคราวเดียวหรือหลายคราว จำนวนไม่เกิน 220,001,980 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.60 บาท ในลักษณะการเสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จำนวน 2 ราย ซึ่งแต่ละรายไม่มีความเกี่ยวข้องกัน ในราคาเสนอขายหุ้นละ 7.25 บาท

1.จำนวนไม่เกิน 198,001,782 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.60 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ Wellsiam Company Limited (ซึ่งเป็นบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ในประเทศไทย ถือหุ้นโดย Marubeni Corporation ในสัดส่วนร้อยละ 100 (Wellsiam) คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 18.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

2.จำนวนไม่เกิน 22,000,198 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.60 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ QPE Fund 1 Limited(ซึ่งเป็นบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่ในเขตปกครองพิเศษฮ่องกง ถือหุ้นโดยบริษัท ควอดริก้า ไพรเวต เอควิตี้ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 100(“QPE Fund 1”)) คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 2.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

โดยอนุมัติกำหนดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566ในวันที่ 3 สิงหาคม 2566เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 บริษัท และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2566

KAMART ระบุว่าการเพิ่มทุนครั้งนี้เพื่อขยายธุรกิจเดิมของบริษัท ซึ่งเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสินค้าความงาม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท เพื่อให้มีเงินเพียงพอในการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต จำนวนเงินประมาณ 1,595,014,355.00 บาท ภายในปี 2567

บริษัทมองว่าการเพิ่มทุนให้กับ 2 รายดังกล่าว จะทำให้มีผู้ลงทุนและผู้ถือหุ้นของผู้ลงทุนมีกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องและส่งเสริมกันกับบริษัท โดยบริษัทเล็งเห็นโอกาสในการเติบโตของธุรกิจที่มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการเพิ่มศักยภาพและความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

การที่ผู้ลงทุนซึ่งมี Marubeni Corporation เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของผู้ลงทุน (ซึ่งเป็นผู้ที่มีศักยภาพและมีประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการนำเข้า ส่งออก การขายสินค้าทั้งในและต่างประเทศ และรวมถึงการขนส่งประเภทต่าง ๆ) มีความประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ จะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท รวมถึงยังสร้างโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจในต่างประเทศอีกด้วย

และเพื่อให้บริษัทมีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของโครงสร้างทุนของบริษัทและมีเงินเพียงพอในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต ซึ่งจะช่วยให้บริษัทสามารถสร้างฐานรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมถึงช่วยให้บริษัทมีสภาพคล่องมากขึ้นจากเงินทุนหมุนเวียนที่ได้รับจากเงินเพิ่มทุน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจของบริษัท

รวมทั้ง เพิ่มสภาพคล่องทางการเงินและใช้ขยายการลงทุนในคราวที่บริษัทมีความจำเป็นได้อย่างทันท่วงที รวมถึงยังช่วยทำให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทลดลงในกรณีที่นำเงินเพิ่มทุนไปชำระหนี้ตลอดจนฐานะทางการเงินของบริษัทมีเสถียรภาพและความมั่นคงมากยิ่งขึ้น อันจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและมั่นคงทางด้านการเงินของบริษัท อีกทั้งยังเป็นการปรับโครงสร้างเงินทุนของบริษัทใความเหมาะสมมากขึ้น รวมทั้งบริษัทสามารถนำเงินได้มาสร้างรายได้จากการลงทุนและการพัฒนาธุรกิจของบริษัท และ/หรือลงทุนในธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวเนื่องหรือสนับสนุนธุรกิจที่ดำเนินงานอยู่ในปัจจุบันซึ่งจะสร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทและผู้ถือหุ้นในอนาคต

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (23 พ.ค. 66)

Tags: , , ,
Back to Top