ฟินันเซีย เอกซ์ ทำคำเสนอซื้อหุ้น FSS ในอัตราแลก 1:1 เริ่ม 12 มิ.ย.-16 ส.ค.

บล. ฟินันเซีย ไซรัส (FSS) เปิดเผยว่า ตามแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการของบริษัทฯ บริษ้ท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ((FSX)ผู้ทำคำเสนอซื้อ)ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งส์ (Holding Company) ที่ถูกจัดตั้งขึ้นใหม่ จะทำการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของ FSX พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทฯ โดยแลกกับหลักทรัพย์ประเภทเดียวกันของ FSX ในอัตราการแลกหลักทรัพย์เท่ากับ 1 ต่อ 1 ซึ่งในที่นี้จะเท่ากับ 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ FSX ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัท

เนื่องจากแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์พร้อมการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 69/247-1)ของ FSX มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2566 ดังนั้นบริษัทฯขอแจ้งว่า ผู้ทำคำเสนอซื้อจะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เดิมของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2566 จนถึง 16 สิงหาคม 2566 ระหว่างเวลา 9.00-16.00 น.ของวันทำการ รวมทั้งสิ้น 45 วันทำการซื่งระยะเวลาดังกล่าวเป็นระยะเวลารับซื้อสุดท้ายที่ไม่ขยายเวลารับซื้ออีก ทั้งนี้ วันที่ข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงหากมีการประกาศเพิ่มหรือลดวันหยุดที่มีผลกระทบต่อวันทำการดังกล่าว โดยผู้ทำคำเสนอซื้อจะชำระราคาเสนอซื้อหลักทรัพย์ด้วยการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ของผู้ทำคำเสนอซื้อในอัตรา 1 หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อ 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ของผู้ทำคำเสนอซื้อ

บริษัท ฟินันเซีย เอกซ์ จำกัด (มหาชน) (Finansia X Public CompanyLimited) (FSX)จดทะเบียนจัดตั้งในรูปแบบบริษัทมหาชนในวันที่ 23 มีนาคม 2565 เพื่อเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มธุรกิจการเงินตามแผนการปรบัโครงสร้างการถือหนุ้และการจัดการ โดยประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company)ซึ่งมีธุรกิจหลักคือธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกิจที่ปรึกษาทางการลงทุน และธุรกิจนายหน้าหรือตัวแทนเพื่อซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งดำเนินการผ่านบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก โดยภายหลังแผนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการเสร็จสิ้น

FSX จะมีบล.ฟินนัเซีย ไซรัส (FSS) บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (FSSIA) บริษัทหลักทรัพย์ฟินันซ่า จำกัด (FSL)และ บริษัท ฟินันเซีย ดิจิทัล แอสเซท จำกัด (FDA) เป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก และมี SBI Royal Securities Plc. (SBIR) เป็นบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจหลัก โดยบริษัทฯจะมีรายได้หลักจากเงินปันผลที่ได้รับจากการถือหุ้นใน FSS บริษัทย่อย และบริษัทร่วมอื่นๆ

ภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เสร็จสิ้น บริษัทฯ จะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ FSS และจะนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็น

หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แทนหลักทรัพย์ของ FSS ซึ่งจะถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันเดียวกัน ทั้งนี้จำนวนหุ้นของ FSS ที่บริษัทฯ ถืออยู่ ภายหลังการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เสร็จสิ้น ต้องทำให้ FSS มีลักษณะเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ภายหลังหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นของบริษัทย่อยทั้งหมดที่ถือโดย FSS ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ณ วันที่การปรับโครงสร้างการถือหุ้น เสร็จสิ้น ได้แก่ หุ้นสามัญของ FSSIA FSLและ FDA เพื่อเปลี่ยนแปลงการจัดการของบริษัทในกลุ่ม ทั้งหมดมาอยู่ภายใต้การจัดการของบริษัทฯ โดยตรง

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (11 มิ.ย. 66)

Tags: , , ,
Back to Top