ตลท.รับหุ้น TBN เริ่มซื้อขายใน mai ตั้งแต่ 19 มิ.ย. นี้

บมจ. ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น ผู้ให้บริการออกแบบและพัฒนาระบบดิจิทัลแบบครบวงจร และเป็นตัวแทนจำหน่ายลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ MENDIX รายแรกและรายเดียวในประเทศไทย พร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 19 มิ.ย. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,700 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “TBN”

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ mai ยินดีต้อนรับ บมจ. ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายใน mai ภายใต้กลุ่มเทคโนโลยี โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “TBN” ในวันที่ 19 มิถุนายน 2566

TBN ดำเนินธุรกิจให้บริการออกแบบและพัฒนาระบบดิจิทัลแบบครบวงจร โดยให้คำปรึกษาด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันและพัฒนาโซลูชันตามความต้องการของลูกค้าด้วยซอฟต์แวร์ Low-Code development platform (Low Code) ของ MENDIX ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้การพัฒนาแอปพลิเคชัน หรืองานดิจิทัลโซลูชั่นได้รวดเร็ว ปัจจุบันบริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ MENDIX ของ Siemens รายแรก และรายเดียวในประเทศไทย มีบริษัทย่อย คือ บริษัท บ๊อพ จำกัด ถือหุ้น 70% ดำเนินธุรกิจให้บริการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ High Code กลุ่มลูกค้าของบริษัทเป็นกลุ่มองค์กรชั้นนำในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มการเงินและประกันภัย ไตรมาส 1/2566 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากงานพัฒนาระบบและงานบริการเกี่ยวเนื่อง : งานสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและอื่นๆ เท่ากับ 55 : 45

TBN มีทุนชำระแล้วหลัง IPO 50 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 75 ล้านหุ้นและหุ้นสามัญเพิ่มทุน 25 ล้านหุ้น เสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์และประชาชนทั่วไป ไม่น้อยกว่า 22.5 ล้านหุ้น และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ไม่เกิน 2.5 ล้านหุ้น เมื่อวันที่ 12-14 มิถุนายน 2566 ในราคาหุ้นละ 17.0 บาท คิดเป็นมูลค่าเสนอขาย 425 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,700 ล้านบาท

ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ 31.26 เท่า คำนวณจากกำไรสุทธิต่อหุ้นในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด (1 เม.ย. 2565 ถึง 31 มี.ค. 2566) ซึ่งเท่ากับ 54.38 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.54 บาท โดยมีบริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน มีบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ

นายปนายุ ศิริกระจ่างศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ทีบีเอ็น คอร์ปอเรชั่น (TBN) เปิดเผยว่า บริษัทเป็นผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ Low Code รายแรกที่มีประสบการณ์กว่า 15 ปี โดยได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์ MENDIX ในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2551 และต่อสัญญาต่อเนื่องทุกปี บริษัทฯ มีทีมงานที่เชี่ยวชาญ และเข้าใจผลิตภัณฑ์ของ MENDIX เป็นอย่างดี และได้รับการยอมรับจากองค์กรขนาดใหญ่ สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้จะนำเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการขยายธุรกิจ รวมถึงการเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน เช่น ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในโครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อรองรับ Digital Transformation ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ใช้ในการเพิ่มจำนวนบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การพัฒนาระบบและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อรองรับจำนวนโครงการและจำนวนบุคลากรที่เพิ่มมากขึ้น

TBN มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลังเข้าจดทะเบียน คือ นายปนายุ ศิริกระจ่าง ถือหุ้น 23.59% นางสาวนริศรา ลิ้มธนากุล ถือหุ้น 18.04% Rocket Holdings (HK) Limited (บริษัทย่อย BTS) ถือหุ้น 9.99% โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังจากหักภาษีและหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและข้อบังคับกำหนด

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (16 มิ.ย. 66)

Tags: , , , , , ,
Back to Top