บอร์ด KUN ไฟเขียวแจกวอร์แรนต์ 249.70 ล้านหน่วย ให้ RO 3:1 เตรียมเม็ดเงินรองรับโครงการในอนาคต

นางประวีรัตน์ เทวอักษร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.วิลล่า คุณาลัย (KUN) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2 (KUN-W2) จำนวนไม่เกิน 249.70 ล้านหน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน จำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้น (Rights Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิรุ่นที่ 2 (KUN-W2) โดยใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ได้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

ทั้งนี้ KUN-W2 จะมีอัตราการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อหุ้นสามัญ 1 หุ้น ที่ระดับราคาการใช้สิทธิเท่ากับ 2.20 บาทต่อหุ้น โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 2 สามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในทุก 6 เดือน ภายหลังจากวันที่ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ รุ่นที่ 2 (KUN-W2)

นอกจากนี้ที่ประชุมบอร์ด KUN ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจำนวน 162,307,180 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 434,555,031.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 869,110,063 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 596,862,211.50 บาท แบ่งออกเป็น 1,193,724,423 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 324,614,360 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที่ 2(KUN-W2) ในครั้งนี้ โดยเตรียมเสนอขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 ก.ค.66

วัตถุประสงค์ของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิ KUN-W2 ในครั้งนี้ว่า บริษัทฯเตรียมเงินที่ได้ไว้เป็นเงินทุนสำรองสำหรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และแผนการพัฒนาโครงการใหม่ๆที่กำลังเกิดขึ้นในอนาคต รวมถึงแผนการขับเคลื่อนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ ตลอดจนใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน

สำหรับเม็ดเงินที่ได้จากการใช้สิทธิแปลงสภาพในครั้งนี้ เพื่อรองรับการเติบโตในอีก 2-3 ปีข้างหน้า โดยคาดว่าเม็ดเงินจากการระดมทุนภายหลังผู้ถือหุ้นมีการแปลงสภาพหมดตามสิทธิประมาณ 549.35 ล้านบาท ซึ่งส่งผลดีต่อบริษัทฯในการนำเม็ดเงินดังกล่าวไปใช้เป็นเงินทุนเพื่อหมุนเวียนสำหรับการต่อยอดและรองรับการขยายโครงการต่าง ๆ ในอนาคต

นอกจากนี้บริษัทฯประสบความสำเร็จในการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering)จำนวนไม่เกิน 68,639,992 หุ้น ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 2.10 บาท โดยจัดสรรในอัตราส่วนหุ้นสามัญเดิม 10 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งจากความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบ RO ถือเป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นที่ผู้ถือหุ้นมีต่อ KUN เสมอมา ส่งผลให้สามารถระดมทุนได้จำนวน 131 ล้านบาท ซึ่งเม็ดเงินดังกล่าวบริษัทฯจะนำไปต่อยอดในการดำเนินงานของโครงการต่าง ๆ เพื่อผลักดันให้ธุรกิจมีการเติบโตอีกเท่าตัวในอนาคตตามเป้าหมายรายได้ไปแตะที่ระดับ 2,000 ล้านบาท ในปี 2570 และสามารถช่วยเสริมฐานะทางการเงินของบริษัทให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (27 มิ.ย. 66)

Tags: , , , , ,
Back to Top