“อภิชาติ” ทิ้งทุกตำแหน่งใน STARK มีผล 10 ก.ค.

บมจ.สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น (STARK) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 14/2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2566 อนุมัติการแต่งตั้งนายประสงค์ โสดาวัง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนนายสมชัย สวัสดีผล โดยให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนเข้าดำรงตำแหน่งแทนที่ ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2566

2. อนุมัติการปรับโครงสร้างภายในองค์กรของบริษัท โดยเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของ นายอรรถพล วัชระไพโรจน์จากเดิมตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ เปลี่ยนแปลงเป็นกรรมการบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระที่ว่างลงต่อไป

3. อนุมัติเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ดังนี้

เดิม “นายอภิชาติ ตั้งเอกจิต และ นายภูมิพัฒน์ สินาเจริญ ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท”

แก้ไขเป็น “นายอรรถพล วัชระไพโรจน์ ลงลายมือชื่อร่วมกับกรรมการอีกหนึ่งคน รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท”

อนึ่ง ภายหลังจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทเสร็จสิ้น นายอภิชาติ ตั้งเอกจิต ได้ลาออกจากตำแหน่ง กรรมการบริษัท และทุกตำแหน่งในบริษัท เนื่องจากติดภารกิจอื่นจึงอาจส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติงานแก่บริษัทในฐานะกรรมการได้อย่างเต็มที่ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป และบริษัทจะดำเนินการสรรหาและแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน เลขานุการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลที่ว่างลงต่อไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (11 ก.ค. 66)

Tags: , ,
Back to Top