ครม.ออกข้อยกเว้นการใช้ พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคล ในบางหน่วยงาน

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่าง พ.ร.ก.กำหนดลักษณะ กิจการ หรือหน่วยงานที่ได้รับการยกเว้นไม่ให้นำ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 บางส่วนมาใช้บังคับ พ.ศ. … ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ

ร่าง พ.ร.ก.ดังกล่าวจะยกเว้นไม่ให้นำบทบัญญัติของ พ.ร.บ.ข้อมูลส่วนบุคคลฯ ซึ่งเป็นกฎหมายที่ดูแลเกี่ยวกับการจัดเก็บและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เข้มงวด มาใช้กับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลทั้งรัฐและเอกชน พร้อมกำหนดหลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติในการร้องขอข้อมูลใช้มีความชัดเจน เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ สามารถดำเนินการภารกิจให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

สาระสำคัญที่กหนดไว้ในร่าง พ.ร.ก.ฉบับนี้ ได้แก่

1. การร้องขอข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะตามวัตถุประสงค์และขอบเขตที่กฎหมายกำหนดให้อำนาจหน่วยงานไว้

2. การเปิดเผยข้อมูลไม่ต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเพื่อปฏิบัติงานตามหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานรัฐที่ร้องขอข้อมูล

3. รับรองสิทธิแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือผู้ควบคุมข้อมูลในการร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในการขอให้ตีความหรือวินิจฉัยเรื่องต่างๆ

กรณีที่หน่วยงานดังต่อไปนี้ ร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตาม หมวด 2 และ 3 พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ ได้แก่

– คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) , สำนักงาน ป.ป.ช., สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์หรือภารกิจตามกฎหมาย เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

– กรมสรรพกร กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ หรือภารกิจตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเก็บภาษีอากร การดำเนินการใดๆ อันเกี่ยวกับการบังคับแก่บรรดาค่าธรรมเนียมทางภาษีอากร ค่าฤชาธรรมเนียม หรือค่าอากรใดๆ รวมทั้งดำเนินการตามพันธกรณี หรือความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องดังกล่าว

– องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์หรือภารกิจตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเก็บภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

– สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์หรือภารกิจตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสถาปนาสมณศักดิ์ การแต่งตั้งหรือการถอดถอนข้าราชการ บุคคลหรือคณะบุคคลซึ่งเป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์หรือที่ต้องเสนอ ครม. และการขอพระราชทานหรือเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฎีกาซึ่งมีผู้ทูลเกล้าฯ ถวาย หรือการขอพระราชทานพระมหากรุณาในเรื่องต่างๆ

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า ร่าง พ.ร.ฎ.ยังได้กำหนดสาระสำคัญอื่นๆ เช่น สิทธิของเจ้าของข้อมูล ที่เจ้าของมีสิทธิรู้ว่าหน่วยงานของรัฐเก็บข้อมูลใดเกี่ยวกับตนไว้ การตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหากรณีเกิดข้อพิพาท การรักษาความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลบางลักษณะ บางกิจการ การเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยที่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลจะได้รับยกเว้นการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ควบคุมข้อมูลในการดำเนินการเกี่ยวกับการเนรเทศ การส่งผู้ร้ายข้ามแดน ความร่วมมือระหว่างประเทศ เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา การป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ความร่วมมืออื่นทางศาล หรือกระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (11 ก.ค. 66)

Tags: , , , ,
Back to Top