GPSC-PTT Digital เซ็น MOU ศึกษาพัฒนา Energy Platform ส่งเสริมพลังงานสะอาด-ธุรกิจขายไฟฟ้า

นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กรและความยั่งยืน บมจ.ปตท. (PTT) และประธานกรรมการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC) โครงการศึกษาและพัฒนา Energy Platform เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและสนับสนุนรูปแบบธุรกิจการขายไฟฟ้าในอนาคต เพื่อบริหารจัดการการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน โดยนำ Digital Technology มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้พลังงานสะอาดของ GPSC สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนของบริษัทกลุ่ม ปตท. ในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย Sustainable Development Goals (SDGs) ในการเข้าถึงพลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน

ระบบ GAIA เป็นเทคโนโลยีดิจิทัลที่พัฒนาโดย PTT Digital เพื่อให้สามารถตอบโจทย์องค์กรธุรกิจ และ Enterprise ในด้านบริหารจัดการ Supply Chain โดย ระบบ GAIA จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการพลังงานและวางแผนการทำ Energy Trading ได้แบบ Real Time สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานของผู้บริโภคและความต้องการพลังงานล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำด้วย Machine Learning และ AI ทำให้การบริหารจัดการและวางแผนพลังงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งยังช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุน ลดระยะเวลา รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับองค์กรภาคธุรกิจ

นางรสยา เธียรวรรณ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจ บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC) กล่าวว่า ความร่วมมือกับ PTT Digital ในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสที่ดีในการนำ GAIA Platform ซึ่งเป็นระบบที่พัฒนาโดยทีมงานคนไทยเข้ามาปรับใช้ในกระบวนการจัดการธุรกิจด้านพลังงานสะอาด ต่อยอดการขยายโอกาสทางธุรกิจและเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานให้บรรลุความสำเร็จตามเป้าหมาย โดย GPSC เชื่อมั่นว่า GAIA Platform จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการพลังงาน (Digitalization) เพิ่มความคล่องตัวและยืดหยุ่นในการดำเนินงาน รวมถึงช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กรได้เป็นอย่างดี ที่สำคัญยังสามารถนำมาต่อยอดในการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนให้ครอบคลุมมากขึ้น ซึ่งนำไปสู่การเติบโตของธุรกิจที่สอดคล้องกับเป้าหมายของกลุ่ม ปตท. และ GPSC ในการดำเนินธุรกิจที่สนับสนุนความยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (SDGs) ในส่วนเป้าหมายที่ 7 คือ พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายหลักของ GPSC เพื่อตอบโจทย์คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนในอนาคต

นอกจากนี้ GPSC ได้ตั้งเป้าหมายเพื่อก้าวสู่องค์กรความเป็นกลางทางคาร์บอน ในปี 2050 และกำหนดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2060 โดยการดำเนินการที่ผ่านมาของ GPSC มีส่วนช่วยลดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าให้กับชุมชนด้วยการใช้พลังงานหมุนเวียนและระบบกักเก็บพลังงาน ได้มากกว่า 1,000,000 บาท และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นปริมาณ 171,159 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี โดยในปีนี้ GPSC มุ่งเพิ่มสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้ถึงร้อยละ 37 และมีเป้าหมายระยะยาวในการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้ถึง 8,000 เมกะวัตต์ภายในปี 2573 อีกด้วย

สำหรับความร่วมมือระหว่าง GPSC กับ PTT Digital เป็นการศึกษากระบวนการดำเนินธุรกิจด้านพลังงานสะอาดของ GPSC ในด้านการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ (Solar Energy) โดยการนำระบบ GAIA ซึ่งเป็นเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยสนับสนุนกระบวนการดำเนินธุรกิจของ GPSC โดยระบบ GAIA จะช่วยบริหารจัดการในเรื่อง Supply และ Demand Planning โดยที่ GPSC สามารถวางแผนกำลังการผลิตกระแสไฟฟ้า รวมถึงความสามารถในการจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อให้เป็นไปตามเป้าประสงค์หรือสอดคล้องกับปริมาณความต้องการในการใช้กระแสไฟฟ้า นอกจากนี้ยังช่วยในการทำการ Matching ต้นทุนตามพื้นที่ที่ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อสามารถผลิตและจำหน่ายได้อย่างคุ้มทุนที่สุด เนื่องจากสถานที่ในการผลิตและจำหน่ายมีผลต่อต้นทุน รวมถึงเรื่องของระยะทาง ซึ่งช่วยให้การบริหารจัดการต้นทุนการผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

นายกวีศักดิ์ บุญเฉลียว กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันการนำพลังงานสะอาด หรือพลังงานทดแทนมาใช้ถือเป็นเมกะเทรนด์แห่งอนาคตซึ่งเห็นได้จากอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน และเพื่อให้อุตสาหกรรมดังกล่าวเติบโตได้อย่างยั่งยืน หลายองค์กรต่างปรับตัวโดยมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยบูรณาการเชื่อมต่อทางดิจิทัลให้น่าเชื่อถือ ทำให้องค์กรสามารถคาดการณ์หรือมองภาพใหญ่ของตลาดได้ช่วยให้องค์กรตัดสินใจปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ได้รวดเร็วทันต่อสถานการณ์ของตลาด โดยทุกปัจจัยล้วนส่งผลให้องค์กรสามารถขยายตัวและเติบโตขึ้นได้อย่างก้าวกระโดด ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางความร่วมมือที่เกิดขึ้นในครั้งนี้

นายกวีศักดิ์ บุญเฉลียว กล่าวปิดท้ายว่า การลงนามข้อตกลงร่วมกันครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนเพื่อส่งมอบพลังงานของประเทศให้มีเสถียรภาพมากขึ้น ประกอบกับยังสนับสนุนการขยายความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดให้กับ GPSC ในด้านต่าง ๆ ซึ่ง PTT Digital คือ Digital Solutions Partner มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการ Transform องค์กรธุรกิจให้เป็น Smart Industry เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของภาคอุตสาหกรรรมในอนาคต ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมไทยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (26 ก.ค. 66)

Tags: , , , , , , ,
Back to Top