ครม.เห็นชอบร่างเอกสารไทยร่วมประชุม รมต.อาเซียน ด้านพลังงาน ที่บาหลี

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบร่างเอกสารสำหรับการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 41 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจัดระหว่างวันที่ 22-25 สิงหาคม 2566 ณ เมืองบาหลี อินโดนีเซีย

สำหรับร่างเอกสารสำหรับการประชุมฯ ดังกล่าว มีจำนวน 5 ฉบับ ได้แก่

(1) ร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 41 โดยมีสาระสำคัญ คือ การเสริมสร้างความเชื่อมโยงโครงข่ายไฟฟ้าอาเซียน (ASEAN Power Grid: APG) การเชื่อมโยงโครงข่ายท่อก๊าซอาเซียน (Trans-ASEAN Gas Pipeline: TAGP) และโครงสร้างพื้นฐานด้านก๊าซธรรมชาติเหลว รวมถึงข้อริเริ่มด้านยุทธศาสตร์ความเป็นกลางทางคาร์บอนของอาเซียน ที่จะสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ และการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุนของภูมิภาค

(2) ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 41 ว่าด้วยความมั่นคงทางพลังงานที่ยั่งยืนผ่านการเชื่อมโยงระหว่างกัน โดยมีสาระสำคัญ คือ การยกระดับการเชื่อมโยงและการบูรณาการตลาดด้านพลังงานในอาเซียน พร้อมเร่งการเปลี่ยนผ่านทางพลังงานอย่างเป็นธรรมและครอบคลุมในภูมิภาค เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความยืดหยุ่น และเสถียรภาพของโครงข่ายไฟฟ้าและห่วงโซ่อุปทานพลังงาน

(3) ร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียนบวกสาม ครั้งที่ 20 โดยมีสาระสำคัญ คือ การเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงาน โดยคำนึงถึงบริบทด้านทรัพยากรและเทคโนโลยีพลังงานของแต่ละประเทศและภูมิภาคเป็นสำคัญ พร้อมสนับสนุนให้มีการปรับใช้และใช้ประโยชน์จากทางเลือกนวัตกรรมและเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำใหม่ ๆ ที่หลากหลาย เพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียน และลดการปล่อยคาร์บอนในภาคอุตสาหกรรมและภาคการขนส่ง

(4) ร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมสุดยอดรัฐมนตรีพลังงานแห่งเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 17 โดยมีสาระสำคัญ คือ ขับเคลื่อนวาระความยั่งยืน เร่งการเปลี่ยนผ่านทางพลังงาน และสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน พร้อมสนับสนุนความร่วมมือในการสร้างโอกาสสำหรับอุตสาหกรรม การจ้างงาน และเทคโนโลยีสีเขียวที่เกิดขึ้นใหม่ รวมถึงการเพิ่มทักษะสำหรับชุมชนที่ได้รับผลกระทบ

(5) ร่างถ้อยแถลงร่วมของโครงการบูรณาการด้านไฟฟ้าระหว่าง สปป.ลาว ไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ ฉบับที่ 4 โดยมีสาระสำคัญ คือ ต่อยอดความสำเร็จในการเริ่มต้นโครงการบูรณาการด้านไฟฟ้าระหว่าง สปป. ลาว ไทย มาเลเซีย และสิงคโปร์ ซึ่งได้ริเริ่มการซื้อขายไฟฟ้าข้ามพรมแดนแบบพหุภาคีจาก สปป. ลาว ไปยังสิงคโปร์ ผ่านไทยและมาเลเซีย รวมถึงหารือถึงศักยภาพและแผนของโครงการฯ ในอนาคต และมุ่งมั่นพัฒนาการซื้อขายไฟฟ้าข้ามพรมแดนแบบพหุภาคีในอาเซียน

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงานครั้งที่ 41 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง อินโดนีเซียในฐานะประธานอาเซียนจัดประชุม เพื่อหารือกรอบความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งการประชุมหารือกับประเทศคู่เจรจา และองค์กรระหว่างประเทศด้านพลังงาน ผลักดันความร่วมมือเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติการความร่วมมือด้านพลังงานของอาเซียน ระยะที่ 2 พ.ศ. 2564 – 2568 (ค.ศ. 2021 – 2025) ซึ่งมีเป้าหมายเปลี่ยนผ่านพลังงานของอาเซียนไปสู่พลังงานที่ยั่งยืนในอนาคต

นอกจากนี้ ร่างเอกสารดังกล่าวที่ ครม.เห็นชอบ ไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศ และไม่เป็นการกระทำอันมีผลเป็นการอนุมัติงานหรือโครงการ หรือมีผลเป็นการสร้างความผูกพันต่อ ครม. ชุดต่อไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (23 ส.ค. 66)

Tags: , ,
Back to Top