SCC จ่อขายหุ้นกู้ 1 หมื่นลบ.อายุ 3 ปี 11 เดือนผู้ถือหุ้นกู้ชุดเดิม-ผู้ลงทุนทั่วไปใน ต.ค.นี้

บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย (SCC) ออกหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2566 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 มูลค่าไม่เกิน 10,000 ล้านบาท จำนวนไม่เกิน 10,000,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท อายุ 3 ปี 11 เดือน เสนอขายหุ้นกู้ในกรณีทั่วไป ซึ่งได้แก่

(1) ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้ SCC ครั้งที่ 2/2562 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 (SCC23NA) เพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้ (ผู้ถือหุ้นกู้SCC23NA)

(2) ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้ SCC ทุกรุ่น และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้ บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง (SCGP) ทุกรุ่น และ/หรือ ผู้ถือหุ้นกู้ บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์ (SCGC) ทุกรุ่น

และ (3) ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ A+(tha) จากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์(ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ระยะเวลาเสนอขาย

สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ SCC23NA: วันที่ 2 -6 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ปัจจุบัน: วันที่ 25- 27 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สำหรับผู้ลงทุนประชาชนท่วัไป: วันที่ 30 – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ทั้งนี้ ธนาคารกรุงไทย เป็น ผู้ประสานงานการจัดออกและการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ส่วนผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่

ธนาคารกรุงเทพ  ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา  ธนาคารไทยพาณิชย์

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (05 ก.ย. 66)

Tags: , , , ,
Back to Top