สมาคม บลจ.จับมือ ก.ล.ต.-ตลท.รวมพลังเปิดโครงการ “ออมเบอร์ 5” วางเป้าขยายฐานผู้ลงทุนหน้าใหม่กว่า 20,000 ราย

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุน ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกันชีวิต และบริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนที่เข้าร่วมโครงการ และสมาคมที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว “โครงการออมเบอร์ 5” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนและให้กองทุนรวมเป็นทางเลือกในการออม การลงทุนอย่างต่อเนื่องและการสะสมความมั่งคั่งของผู้ลงทุนและประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างสุขภาพทางการเงินที่ดีให้ผู้ลงทุน และส่งเสริมให้ประชาชนไทยมีวินัยทางการเงินเพื่อผลสำเร็จในระยะยาว (Long Term Purpose)

โครงการออมเบอร์ 5 มีเป้าหมายหลักในการขยายฐานผู้ลงทุนหน้าใหม่โดยเฉพาะกลุ่มคนวัยทำงาน ให้มีความพร้อม มีวินัยการออมเพื่ออนาคตผ่านการลงทุนในกองทุนรวมแบบ Dollar Cost Average (DCA: การลงทุนสม่ำเสมอแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน) โดยประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการด้วยการเปิดบัญชีกองทุนรวม เริ่มลงทุนสะสมจนครบ 5,000 บาท และร่วมสร้างแผนการลงทุนในกองทุนรวมแบบสม่ำเสมอรายเดือน (DCA) ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 500 บาท ซึ่งเมื่อลงทุนต่อเนื่องครบ 12 เดือน จะได้รับของสมนาคุณพิเศษเพื่อสนับสนุนการออมเพิ่มเติมมูลค่า 500 บาท โดยภาคธุรกิจที่เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 22 แห่ง บริษัทหลักทรัพย์ 14 แห่ง บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน 2 แห่ง ธนาคารพาณิชย์ 7 แห่ง และบริษัทประกันชีวิต 4 แห่ง

นางวรัชญา ศรีมาจันทร์ รองเลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต.กล่าวว่า ก.ล.ต. มีเป้าหมายให้ประชาชนมีสุขภาพทางการเงินที่ดี โดยการสะสมเงินออมและลงทุนในตลาดทุนเพื่อตอบสนองความต้องการใช้เงินในระยะยาว และเห็นว่า “โครงการออมเบอร์ 5” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมบริษัทจัดการลงทุน บริษัทจัดการลงทุน ตัวแทนขายหน่วยลงทุนและสมาคมธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ตลท. และ ก.ล.ต. เป็นโครงการที่สามารถช่วยให้ผู้ลงทุนในวงกว้างสามารถเข้าถึงการลงทุนในกองทุนรวมได้ด้วยเงินลงทุนไม่มาก และมีวินัยในการลงทุนแบบสม่ำเสมอและต่อเนื่องเพื่อความสำเร็จในระยะยาว โดยมีผู้จัดการกองทุนคอยบริหารจัดการเงินลงทุนให้อย่างมืออาชีพ ก.ล.ต. จึงสนับสนุนการให้ความรู้ รวมถึงการประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวในวงกว้าง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า “โครงการออมเบอร์ 5” นี้ จะเป็นทางเลือกให้ประชาชนสามารถใช้ในการเข้าถึงการลงทุนได้ต่อไป

นางสาวรินใจ ชาครพิพัฒน์ รองผู้จัดการ ตลท.กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ส่งเสริมให้เกิดการขยายฐานผู้ลงทุนผ่านกองทุนรวมมาอย่างต่อเนื่อง สำหรับโครงการออมเบอร์ 5 นับเป็นโครงการที่ดี ที่ช่วยกระตุ้นให้คนไทยเกิดความตื่นตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มคนวัยทำงานรุ่นใหม่ที่ควรส่งเสริมให้เกิดวินัยการออมและลงทุนอย่างสม่ำเสมอ โดยพร้อมสนับสนุนโครงการฯ อย่างเต็มที่ในทุกด้าน ทั้งการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเรื่องกองทุนรวมผ่านสื่อโดยเฉพาะช่องทางดิจิทัล อีกทั้ง ยังได้ร่วมกับสมาคมฯ ภายใต้โครงการให้เงินทำงานผ่านกองทุนรวม จัดมหกรรมกองทุนรวม “Fund Wealth Fair” ขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายนนี้ ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งจะมีกิจกรรมสัมมนาและเวิร์กชอปหลากหลายหัวข้อเกี่ยวกับกองทุนรวม และการออกบูธเพื่อให้คำแนะนำและให้บริการลงทุนโดยตัวแทนจาก บลจ. เพื่อให้ผู้สนใจได้ศึกษาข้อมูลและสามารถเริ่มต้นออมสม่ำเสมอกับโครงการออมเบอร์ 5 ได้อย่างมั่นใจ

นางชวินดา หาญรัตนกูล นายกสมาคมบริษัทจัดการลงทุน (AIMC) ในฐานะตัวแทนบริษัทจัดการลงทุน ได้แนะนำโครงการออมเบอร์ 5 “กองทุนรวมเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับคนไทยในการออมและการลงทุนเพื่ออนาคต อย่างไรก็ดีพบว่าจำนวนผู้ลงทุนบุคคลในกองทุนรวมมีจำนวนเพียง 1.7 ล้านคนในปี 2565 ถือว่ามีสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรของประเทศ

ดังนั้น AIMC จึงได้ริเริ่มโครงการด้วยหลักคิดเรื่องความเพียงพอของเงินออมของคนไทย โดยออกแบบเครื่องมือลงทุนในกองทุนรวมที่ไม่ซับซ้อนเข้าถึงง่าย ด้วย Key Message “ออมเงินแบบคนมีความสุขต้อง “555” กับโครงการออมเบอร์ 5 ที่มาพร้อมกับกระบวนการง่ายๆ เพื่อให้การลงทุนประสบผลสำเร็จ ได้แก่ การตัดสินใจเพื่อเริ่มต้นออมและลงทุนที่ไม่ยากด้วยยอดเงินเริ่มต้นที่ไม่สูงจนเกินไปนัก การเปิดบัญชีกองทุนรวมที่ไม่เสียเวลาอย่างที่เคยคิด การสร้างวินัยจากการออมที่จะพาไปสู่เป้าหมายในระยะยาวและการส่งเสริมกำลังใจและของสมนาคุณเมื่อมีวินัยลงทุนครบตามเงื่อนไข

นางชวินดา กล่าวว่า AIMC จะแนะนำโครงการออมเบอร์ 5 เพื่อขยายฐานผู้ถือหน่วยกองทุนรวมหน้าใหม่โดยเฉพาะกลุ่มคนวัยทำงาน อายุ 22-54 ปี โดยในระยะแรกคาดว่าจะมีผู้ถือหน่วยกองทุนรวมหน้าใหม่ไม่ต่ำกว่า 20,000 ราย ซึ่งโครงการดังกล่าวเป้าหมายเพื่อสร้างวินัยจากการออมเพื่ออนาคตผ่านการลงทุนในกองทุนรวมแบบ Dollar Cost Average (DCA: การลงทุนสม่ำเสมอแบบถัวเฉลี่ยต้นทุน) ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 500 บาท

นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย นายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย กล่าวสนับสนุนโครงการว่า “ในฐานะตัวแทนบริษัทหลักทรัพย์ ที่มีบทบาทสำคัญอันหนึ่งคือส่งเสริมผู้ลงทุนในการลงทุนระยะยาวในหลักทรัพย์เพื่อการออม การออมโดยการลงทุนผ่านกองทุนรวมเป็นแนวทางที่สำคัญทางหนึ่งที่จะสนับสนุนการออมโดยเฉพาะกับคนที่พึ่งเริ่มต้นการออมผ่านตลาดทุน และในปัจจุบันมากกว่าครึ่งหนึ่งของบริษัทหลักทรัพย์ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุน ซึ่งบริษัทหลักทรัพย์เหล่านี้พร้อมจะช่วยสนับสนุนโครงการอย่างเต็มที่ด้วยรูปแบบต่างๆ อาทิ กลั่นกรองและคัดเลือกกองทุนที่โดดเด่นที่เหมาะสมกับการออมและลงทุนระยะยาว ให้คำแนะนำและปรึกษาการลงทุนในกองทุนรวม หรือร่วมสนับสนุนรางวัลของสมนาคุณ เราเชื่อว่า การออมและลงทุนเพื่อสร้างความมั่งคั่งให้ประชาชนไทย และการสนับสนุนให้เกิดผู้ลงทุนรายใหม่ สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านช่องทางนี้เช่นกัน”

นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย กล่าวว่า การลงทุนระยะยาวแบบประกันชีวิตจะช่วยให้ตลาดทุนไทยพัฒนาเติบโตได้อย่างมีคุณภาพ ที่ผ่านมาเราให้ความสำคัญกับการสร้างบุคลากรในธุรกิจประกันชีวิตให้มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ตลาดทุน สามารถให้คำแนะนำและวางแผนการลงทุนใน Investment Link Insurance Products (“ILP”) ซึ่งได้แก่ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (“Unit Linked”) เพื่อเพิ่มทางเลือกในการออมและลงทุน และให้โอกาสของผลตอบแทนในระยะยาวที่สูงขึ้น เชื่อมั่นว่าโครงการออมเบอร์ 5 จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการเติบโตของผลิตภัณฑ์ unit linked และช่วยให้เกิดการต่อยอดกับกลุ่มลูกค้าประกันชีวิตที่มีอยู่เดิมและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ได้มากขึ้น

ในด้านธนาคารพาณิชย์ ซึ่งเป็นช่องทางการขายกองทุนรวมที่เข้มแข็งด้วยสาขาของธนาคารรวมถึงระบบโมบายแบงค์กิ้งแอปที่เข้าถึงผู้ลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นางกิตติยา โตธนะเกษม ผู้อำนวยการสถาบันธนาคารไทย สมาคมธนาคารไทย กล่าวว่า ธนาคารพาณิชย์ไทยให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อแนะนำทางเลือกการออมเงินที่เหมาะสมกับลูกค้าและระดับการรับความเสี่ยงที่ต่างกัน และยังได้ให้ความรู้เรื่องการออมสู่ประชาชนเสมอมา ธนาคารพาณิชย์และสถาบันธนาคารไทย จึงยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ และมั่นใจว่าสาขาของธนาคาร รวมถึงบริษัทจัดการลงทุนที่อยู่ในเครือ ซึ่งมีผู้แนะนำการลงทุนหลายหมื่นคน จะร่วมกันช่วยส่งเสริมสุขภาพทางการเงินที่ดีแก่ประชาชนทั่วไป

และ นายชลเดช เขมะรัตนา ประธานชมรมผู้ประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน ได้กล่าวว่า บลน. พร้อมสนับสนุนโครงการออมเบอร์ 5 ให้เกิดผลรูปธรรมอย่างเต็มที่เช่นกัน ด้วยจุดแข็งที่ บลน. สามารถขายกองทุนรวมของบริษัทจัดการต่าง ๆ ได้ในแพลทฟอร์มเดียว รวมทั้งมีนักกลยุทธ์การลงทุนที่สามารถให้คำแนะนำการลงทุนในกองทุนรวม ช่วยแนะนำผสมผสานกองทุนรวมที่โดดเด่นจาก บลจ.ต่าง ๆ เพื่อสร้างพอร์ตโฟลิโอได้ดังใจผู้ลงทุนพร้อมความเสี่ยงที่ยอมรับได้

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (05 ก.ย. 66)

Tags: , , , , , ,
Back to Top