ดุสิตโพล เผยเรื่องที่ประชาชนอยากบอก ครม. “เศรษฐา 1”

สวนดุสิตโพล เผยสิ่งที่ประชาชนอยากจะบอกกับคณะรัฐมนตรี “เศรษฐา 1” โดยพบว่า สิ่งที่ประชาชนอยากจะบอกกับนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง มากที่สุด คือ อันดับแรก อยากให้บริหารประเทศด้วยความโปร่งใส คำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนมากสุด 45.99% รองลงมา อยากให้ใช้ความสามารถในการเป็นผู้บริหารธุรกิจมาใช้บริหารประเทศ 31.02% และตามด้วย ให้ทำตามนโยบายที่ประกาศไว้ โดยเฉพาะเงินดิจิทัล 10,000 บาท 28.10%

ส่วนเรื่องที่ประชานอยากบอกรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆ มีดังนี้

1.รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

– อยากให้ทำงานรวดเร็ว สื่อสารชัดเจน 51.43%

– ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย 35.48%

– สนับสนุนการทำงานของนายกฯ ประสานกับหน่วยงานต่างๆ 13.81%

2.รมว.ยุติธรรม

– บังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ 65.76%

– ไม่แทรกแซงการพิจารณาคดี 31.22%

– เป็นหน่วยงานที่เป็นที่พึ่งของประชาชน 17.19%

3.รมว.พาณิชย์

– ควบคุมราคาสินค้าไม่ให้แพงเกินไป 65.47%

– ออกนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้าการตลาด 23.08%

– ยกระดับสินค้าไทย กระตุ้นการค้าต่างประเทศ 15.38%

4.รมว.กลาโหม

– ไม่เป็นเครื่องมือทางการเมือง รับฟังความเห็นทุกฝ่าย 48.90%

– ปกป้องประเทศชาติ และประชาชน 27.35%

– ปรับโครงสร้างองค์กร ลดบางตำแหน่ง ยกเลิกเกณฑ์ทหาร 25.14%

5.รมว.สาธารณสุข

– เพิ่มสิทธิสวัสดิการรักษาให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง 72.50%

– มีนโยบายรักษาฟรี วัคซีนฟรี 26.75%

– ดูแลบุคลากรทางการแพทย์ สร้างขวัญกำลังใจ 25.25%

6.รมว.ต่างประเทศ

– ยกระดับประเทศไทยสู่สากล สร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ยอมรับ 61.11%

– ทำตามที่หาเสียงไว้ สร้างผลงาน 31.88%

– คำนึงถึงสถานการณ์โลก มีวิสัยทัศน์ 10.63%

7.รมว.พลังงาน

– ควบคุมราคาพลังงาน แก้ปัญหาราคาแพง 68.25%

– ผลิตและพัฒนาพลังงานใหม่ พลังงานทดแทน 20.84%

– ทำงานให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก 14.83%

8.รมว.คลัง

– บริหารงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีวินัยทางการเงิน 70.77%

– สร้างรายได้ พัฒนาเศรษฐกิจ เพิ่มเงินคงคลัง 32.04%

– ลดดอกเบี้ยเงินกู้ ช่วยเหลือประชาชน 20.56%

9.รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา

– กระตุ้นการท่องเที่ยวและการกีฬา 40.96%

– พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเมืองรองให้มากขึ้น 33.58%

– เพิ่มงบประมาณส่งเสริมการกีฬา 26.20%

10.รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

– ดูแลผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ 46.13%

– เพิ่มสวัสดิการถ้วนหน้าให้กับประชาชน 42.80%

– พัฒนาสังคมน่าอยู่ สังคมปลอดภัย 22.07%

11.รมว.อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

– พัฒนาการวิจัยเทคโนโลยี นำนวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ 42.26%

– ปฏิรูปการศึกษา พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับโลกยุคใหม่ 40.17%

– แก้ปัญหาคุณภาพชีวิตบุคลากรทางการศึกษา 20.16%

12.รมว.เกษตรและสหกรณ์

– แก้ปัญหาราคาพืชผลตกต่ำ ประกันราคา 64.14%

– ลงพื้นที่สำรวจปัญหาและความต้องการของเกษตรกร 26.30%

– สร้างรายได้ พัฒนาตลาดสินค้าเกษตรให้ดีขึ้น 24.89%

13.รมว.คมนาคม

– ขยายเส้นทาง เชื่อมต่อการคมนาคม 54.79%

– ควบคุมราคาค่าโดยสาร ค่าเดินทาง ค่าทางด่วน 28.42%

– พัฒนาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะอย่างทั่วถึง ปลอดภัย 22.60%

14.รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

– แก้ปัญหามิจฉาชีพ แก๊งคอลเซ็นเตอร์ 42.51%

– บังคับใช้กฎหมายดิจิทัลอย่างเด็ดขาด เพิ่มโทษ 37.43%

– พัฒนาประเทศให้มีความเป็นดิจิทัล ใช้เทคโนโลยีให้มากขึ้น 23.65%

15.รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

– อนุรักษ์ ฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง 59.45%

– แก้ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า 31.60%

– สร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับคนในสังคม 17.52%

16.รมว.มหาดไทย

– ไม่รับสินบน โปร่งใส ตรวจสอบได้ 43.61%

– บริการประชาชนอย่างรวดเร็ว เพิ่มช่องทางร้องทุกข์ 33.77%

– กระจายอำนาจ มีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ 22.62%

17.รมว.แรงงาน

– ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 65.97%

– พัฒนาฝีมือเพิ่มทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับการจ้างงาน 29.11%

– เพิ่มสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน 27.95%

18.รมว.วัฒนธรรม

– สืบสานวัฒนธรรมไทยให้สืบต่อไป 53.98%

– ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้มากขึ้น 40.80%

– สนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์ไทย 21.12%

19.รมว.ศึกษาธิการ

– มีนโยบายทุนเรียนฟรีถึงปริญญาตรี 53.09%

– ปฏิรูปการศึกษาให้ทันการเปลี่ยนแปลง 25.93%

– ให้ความสำคัญกับการศึกษาของเด็ก 20.99%

20.รมว.อุตสาหกรรม

– ส่งเสริมสินค้าอุตสาหกรรมไทย สินค้าการเกษตร 45.45%

– เพิ่มการลงทุนกับต่างชาติ 37.66%

– เพิ่มการผลิตและส่งออกต่างประเทศให้มากขึ้น 20.35%

ทั้งนี้ สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นเรื่อง “ประชาชนอยากบอกอะไร-ครม.เศรษฐา 1” จากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศจำนวน 1,042 คน ทั้งภาคสนามและออนไลน์ ดำเนินการสำรวจระหว่างวันที่ 4-7 ก.ย.ที่ผ่านมา

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (08 ก.ย. 66)

Tags: , ,
Back to Top