ก.ล.ต.ปรับเกณฑ์จัดสรรตราสารทุน เพื่อกระจายให้ผู้ซื้อวงกว้างและไม่หลีกเลี่ยงเกณฑ์

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดสรรตราสารทุนให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยอยู่บนหลักการกระจายให้ผู้จองซื้อในวงกว้าง ไม่เลือกจัดสรรให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจงและไม่เป็นการหลีกเลี่ยงเกณฑ์ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนในการประชุม ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงหลักการเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดสรรตราสารทุนเพื่อให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดย ก.ล.ต.ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องเมื่อเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2566 แล้วนั้น

ก.ล.ต. จึงออกประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดสรรตราสารทุน ที่กำหนดให้บริษัทที่ออกตราสารทุนต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1. ต้องจัดให้มีการแบ่งแยกตราสารทุนที่จะจัดสรรให้แก่บุคคลกลุ่มต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจน โดยอยู่บนหลักของการกระจายตราสารทุนให้แก่ผู้จองซื้อในวงกว้าง และต้องไม่มีลักษณะเป็นการเลือกจัดสรรให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจง (cherry pick) รวมทั้งต้องไม่มีลักษณะเป็นการหลีกเลี่ยงหลักเกณฑ์ (arbitrage) ว่าด้วยการจัดสรรหุ้นที่กำหนดไว้ และ

2. ต้องเปิดเผยข้อมูลการจัดสรรตราสารทุนดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชี้ชวน (แบบ filing) อย่างชัดเจน

ทั้งนี้ ประกาศกำหนดหลักการดังกล่าวได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (04 ต.ค. 66)

Tags: , ,
Back to Top