ตลท.เปิดเฮียริ่งเกณฑ์ขายชอร์ตในตลาดหุ้น-การซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้พัฒนาและปรับปรุงหลักเกณฑ์ต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนธุรกิจและผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน เพื่อให้ผู้ลงทุนใช้เป็นทางเลือกในการลงทุน และเพื่อยกระดับการกำกับดูแลบริษัทสมาชิกอันจะนำมาซึ่งความเชื่อมั่นในการลงทุนให้กับผู้ลงทุน รวมถึงอำนวยความสะดวกและลดภาระของผู้ประกอบธุรกิจ ตามแผนกลยุทธ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง Regulatory Revision ครั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นควรปรับปรุงเกณฑ์ ดังนี้

1. ยกเว้นเกณฑ์ราคาเสนอขายชอร์ต (Tick Rule) ให้แก่ผู้ดูแลสภาพคล่อง (Market Maker) ใน TFEX ในการขายชอร์ตหุ้นสามัญที่เป็นหลักทรัพย์อ้างอิง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้การทำหน้าที่ดูแลสภาพคล่องสินค้าใน TFEX อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนให้สามารถซื้อขายสินค้าใน TFEX ได้ในราคาที่เหมาะสมสอดคล้องกับราคาสินค้าอ้างอิง

2. ให้บริษัทสมาชิกพิจารณาคุณภาพของลูกค้าและหลักประกัน ในการพิจารณากำหนดวงเงินและการสั่งซื้อหลักทรัพย์ของลูกค้า และให้สามารถชะลอค่าขายหลักทรัพย์ให้แก่ลูกค้าได้ หากต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ในการนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นพร้อมรายละเอียดบนเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ https://www.set.or.th/th/rules-regulations/market-consultation หัวข้อ “การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขายชอร์ตในตลาดหลักทรัพย์ฯ และการซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด” เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจแสดงความคิดเห็นได้ที่ https://forms.gle/Z2etm66FCqvadRT7A จนถึง 20 ต.ค.2566

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (06 ต.ค. 66)

Tags: , , , , ,
Back to Top