ตลาด mai รับ SRS เข้าเทรด 10 ต.ค.ด้วยมาร์เก็ตแคป ณ ราคา IPO ที่ 2,560 ลบ.

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ mai ต้อนรับ บมจ.สิริซอฟต์ เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายใน mai ภายใต้กลุ่มเทคโนโลยี โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “SRS” ในวันที่ 10 ตุลาคม 2566

SRS ดำเนินธุรกิจให้คำปรึกษา ออกแบบ และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับองค์กร ด้วยความเชี่ยวชาญ ผ่านแนวทางการทำงานแบบ DevOps (Development & Operations) และการพัฒนาระบบหรือซอฟต์แวร์ด้วยสถาปัตยกรรมแบบ Microservices ช่วยให้ส่งมอบงานได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

บริษัทถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท เอส อาร์ เอส อินทิเกรชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจให้คำปรึกษาและพัฒนาระบบ Cyber Security ให้บริการบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และบริการที่เกี่ยวเนื่องแบบครบวงจร

กลุ่มบริษัทเป็นพันธมิตรกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ชั้นนำ เช่น Red Hat, Oracle, Dynatrace และ Huawei โดยมีกลุ่มลูกค้าหลักเป็นกลุ่มธุรกิจเอกชน เช่น กลุ่มสถาบันการเงิน กลุ่มค้าปลีก สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 กลุ่มบริษัทมีรายได้จากการบริการ : รายได้จากการขายในสัดส่วนร้อยละ 63 : 37 และมีงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการซึ่งยังไม่ได้ส่งมอบประมาณ 526 ล้านบาท

SRS มีทุนชำระแล้ว 80 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 120 ล้านหุ้นและหุ้นสามัญเพิ่มทุน 40 ล้านหุ้น โดยเสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ทั้งจำนวน ระหว่างวันที่ 2 – 4 ตุลาคม 2566 ในราคาหุ้นละ 16 บาท คิดเป็นมูลค่าเสนอขาย 640 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 2,560 ล้านบาท

การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ประมาณ 38.37 เท่า คำนวณกำไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกำไรสุทธิในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566) ซึ่งเท่ากับ 66.72 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 0.42 บาท

โดยมีบริษัท ไพโอเนีย แอดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และมีบริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ

นายสิริวัฒน์ ธนุรเวท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SRS เปิดเผยว่า บริษัทเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบหรือซอฟต์แวร์แบบ DevOps และ Microservices มา กว่า 7 ปี มีทีมงานและบุคลากรที่มีความชำนาญและประสบการณ์ ผ่านการอบรมระดับสากลและได้รับใบประกาศนียบัตร (Certificates) จากเจ้าของผลิตภัณฑ์ต่างๆ สามารถพัฒนางานได้อย่างทันเวลาตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทั้งด้านประสิทธิภาพ งบประมาณ และความรวดเร็ว ช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้จะนำไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงซอฟต์แวร์สำหรับใช้งานภายในองค์กร การสรรหาและพัฒนาบุคลากรในการพัฒนาระบบหรือซอฟต์แวร์ รวมถึงการขยายพื้นที่สำนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ

SRS มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลังเข้าจดทะเบียน คือ กลุ่มนายสิริวัฒน์ ธนุรเวท ถือหุ้น 74.25% และนายณัฐพล ธนาเตชะวงศ์ ถือหุ้น 0.75% โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรเงินทุนสำรองต่างๆ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (09 ต.ค. 66)

Tags: , , , , , ,
Back to Top