“สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัลฯ”ยื่นไฟลิ่งขาย IPO 105 ล้านหุ้นเข้า SET ลงทุน R&D-เพิ่มเทคโนโลยีสกัดสมุนไพร

บมจ.สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ (SNPS) ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 105,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็น 25.93% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกทั้งหมดของบริษัท และจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (SET) โดยมี บล.ฟินันเซีย ไซรัส เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครั้งนี้นำไปเพิ่มเทคโนโลยีในการสกัดให้ได้สารสกัดสมุนไพรที่มีความบริสุทธิ์มากขึ้น , นำไปวิจัย พัฒนา และผลิตวัตถุดิบสมุนไพรสำหรับ ยาพัฒนาจากสมุนไพร ผลิตภัณฑ์ยาพัฒนาจากสมุนไพร และอาหารทางการแพทย์ 6 รายการ, ชำระคืนเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงินของกลุ่มบริษัทฯ และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

SNPS ผลิตและจำหน่ายสารสกัดสมุนไพรมาตรฐาน และการรับจ้างพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ความงาม และสุขอนามัยภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า (Original Design Manufacturer) รวมถึงการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ (Original Brand Manufacturer)

ธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ธุรกิจหลัก ประกอบด้วย

1. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายสารสกัดสมุนไพรมาตรฐาน เป็นธุรกิจต้นน้ำที่ดำเนินการโดยบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 บริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจำหน่ายทั้งหมด 390 รายการ

2. ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ความงาม และสุขอนามัย สามารถแบ่งเป็น 2 ธุรกิจ ได้แก่

– กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่รับจ้างพัฒนาและผลิตภายใต้ตราสินค้าของลูกค้า (Original Design Manufacturer : ODM)

– กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและจำหน่ายภายใต้ตราสินค้าของกลุ่มบริษัทฯ (Original Brand Manufacturer : OBM)

ผลประกอบการในปี 63-65 บริษัทมีรายได้จากการขาย 474.79 ล้านบาท 706.23 ล้านบาท และ 488.73 ล้านบาท ตามลำดับ ขณะที่กำไรสุทธิ 109.86 ล้านบาท 166.99 ล้านบาท และ 68.00 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 22.53% 23.32% และ 13.53% ตามลำดับ

ส่วนงวด 6 เดือนแรกของปี 66 มีรายได้ 196.29 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 26.58 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 13.17% ลดลงจากงวด 6 เดือนแรกปี 65 ที่มีกำไรสุทธิจำนวน 40.57 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 14.80%

โครงสร้างผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันที่ 30 มิ.ย.66 มี บริษัท สเปเชี่ยลตี้ เนเชอรัล อินโนเวชั่น จำกัด ถือสัดส่วน 49.30% หลังขายหุ้น IPO ลดลงมาที่ 36.54%, รศ.พรรณวิภา กฤษฎาพงษ์ ถือ 29.06% จะลดลงมาที่ 21.52% และ นางสาวธีรญา กฤษฎาพงษ์ ถือสัดส่วน 21.61% หลังขายหุ้น IPO ลดลงมาที่ 16.01%

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 30% ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (24 ต.ค. 66)

Tags: , , , ,
Back to Top