บอร์ด WHA ไฟเขียวขาย-ให้เช่าช่วงสินทรัพย์เข้ากองทรัสต์ WHART อีก 3.6 พันลบ.

บมจ.ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเกี่ยวกับการจำหน่ายและให้เช่าทรัพย์สินของกลุ่มบริษัทแก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท (กองทรัสต์WHART) เพิ่มเติมครั้งที่ 9 ในการเพิ่มทุนครั้งที่ 8 ของกองทรัสต์ WHART และการจองซื้อหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART

การจำหน่ายทรัพย์สินให้แก่กองทรัสต์ WHART ประกอบไปด้วย 2 รูปแบบ คือ การให้เช่าช่วงทรัพย์สินระยะยาว และการขายทรัพย์สิน โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) ทรัพย์สินที่จะให้เช่าช่วงระยะยาวแก่กองทรัสต์ WHART ประกอบไปด้วย

– โครงการดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ บางนา-ตราด กม.23 โปรเจค3 (อาคาร E,F,G) ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้ทรงสิทธิการเช่าที่ดินและสิทธิการเช่าช่วงที่ดิน

– โครงการดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ เทพารักษ์ กม.21 (อาคาร B,E,F,G,H) ซึ่งบริษัท ดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (ดับลิวเอชเอ เวนเจอร์โฮลดิ้ง) เป็นผู้ทรงสิทธิการเช่าที่ดิน

ทั้ง 2 โครงการข้างต้น บริษัทฯ และดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ของอาคารบนที่ดินในโครงการดังกล่าว ระยะเวลาการให้เช่าช่วงแก่กองทรัสต์ WHART นั้นจะเท่ากับระยะการเช่าและระยะการเช่าช่วงที่ดินที่เหลืออยู่กับผู้ให้เช่าและผู้ให้เช่าช่วงในแต่ละโครงการ นอกจากนี้ บริษัทฯ และดับบลิวเอชเอ เวนเจอร์ โฮลดิ้ง จะขายเครื่องมือ อุปกรณ์ งานระบบและทรัพย์สินอื่นที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวเนื่อง และจำป็นต่อการใช้ประโยชน์ของที่ดินและอาคาร คลังสินค้า และส นักงานในโครงการดังกล่าวให้แก่กองทรัสต์ WHART ด้วย

(2) ทรัพย์สินที่จะขายให้แก่กองทรัสต์ WHART คือ โครงการดับบลิวเอชเอ เมกกะ โลจิสติกส์เซ็นเตอร์ แหลมฉบัง โปรเจค 1 (อาคาร B1, B2, B3, B4) ซึ่งบริษัท ดับบลิวเอชเอ ไดวะ โลจิสติกส์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (ดับลิวเอชเอ ไดวะ”) เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินและอาคารบนที่ดินดังกล่าว

ราคาจำหน่ายทรัพย์สินให้แก่กองทรัสต์ WHART กำหนดให้เสนอจำนวนประมาณ 3,566,486,000 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิการเช่า อากรแสตมป์ ที่จะต้องปิดบนสัญญาเช่า ทั้งนี้ กองทรัสต์ WHART เป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิการเช่า และภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมตลอดจนอากรแสตมป์ ที่จะต้องปิดบนสัญญาเช่า ส่วนเจ้าของทรัพย์สินจะรับภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลและภาษีธุรกิจเฉพาะในการให้เช่าและจำหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว

บริษัทจะจองซื้อหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ในอัตราร้อยละ 15 ของมูลค่าระดมทุนที่มาจากการขายหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์WHART ในการเพิ่มทุนครั้งที่ 8 คิดเป็นจำนวนเงินจองซื้อไม่เกิน 559,570,000 บาท และให้ใช้กระแสเงินสดของบริษัทฯ เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และ/หรือเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้/ตั๋วแลกเงิน ในการจองซื้อหน่วยทรัสต์ดังกล่าว

ทั้งนี้ จำนวนเงินจองซื้อหน่วยทรัสต์สุดท้ายจะขึ้นกับราคาเสนอขายสุดท้ายของหน่วยทรัสต์ของกองทรัสต์ WHART ซึ่งจะกำหนดโดยวิธีการสำรวจปริมาณความต้องการซื้อหน่วยทรัสต์ของนักลงทุนสถาบัน (Book Building Process) และขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ราคาประเมินของสินทรัพย์ที่กองทรัสต์ WHART จะลงทุนในครั้งนี้ตามรายงานการประเมินราคาของผู้ประเมินราคาอิสระ สภาวะตลาดโดยรวม กระแสการตอบรับจากผู้ลงทุน เป็นต้น

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (27 ต.ค. 66)

Tags: ,
Back to Top