ก.ล.ต.-ThaiBMA ร่วมหารือแนวทางเสริมสร้างระบบนิเวศตลาดตราสารหนี้ไทย

ก.ล.ต. ประชุมร่วมกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เพื่อหารือแนวนโยบายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาและยกระดับเกณฑ์กำกับดูแลการออกและเสนอขายตราสารหนี้ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมสร้างระบบนิเวศตลาดตราสารหนี้ไทยให้มีความน่าเชื่อถือ เป็นแหล่งระดมทุนของภาคธุรกิจและเป็นแหล่งลงทุนที่เหมาะสมกับผู้ลงทุน

นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พร้อมคณะผู้บริหาร ประชุมร่วมกับนางยอดฤดี สันตติกุล กรรมการ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) นายสมจินต์ ศรไพศาล กรรมการผู้จัดการ และคณะผู้บริหารสมาคมฯ เพื่อหารือความร่วมมือในการพัฒนาและยกระดับหลักเกณฑ์กำกับดูแลการออกและเสนอขายตราสารหนี้ การเปิดเผยข้อมูลต่อผู้ลงทุนให้มีความรวดเร็ว ชัดเจน ทันการ และเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ตลอดจนการให้ความรู้กับผู้ลงทุนในด้านการลงทุนตราสารหนี้ เพื่อเสริมสร้างระบบนิเวศตลาดตราสารหนี้ไทยให้มีความน่าเชื่อถือ เป็นแหล่งระดมทุนของภาคธุรกิจและเป็นแหล่งลงทุนที่เหมาะสมกับผู้ลงทุน เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ณ สำนักงาน ก.ล.ต.

“ก.ล.ต. ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการทำงานร่วมกับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ รวมถึงการทำหน้าที่ในการกำหนดมาตรฐานและวิธีปฏิบัติในการประกอบธุรกิจตราสารหนี้ การเผยแพร่ราคามาตรฐานตราสารหนี้ และเป็นศูนย์กลางข้อมูลตราสารหนี้ทั้งตลาดแรกและตลาดรอง ตลอดจนแจ้งเตือนข่าวสารต่าง ๆ ให้กับผู้ลงทุนอย่างทันท่วงที อีกทั้งยังเป็นผู้ให้ความเห็นในภาคปฏิบัติอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทย” เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าว

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา ก.ล.ต. และสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ได้ทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับทั้งกฎเกณฑ์การกำกับดูแลการออกและเสนอขายตราสารหนี้ การจัดทำข้อกำหนดสิทธิมาตรฐาน และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมให้ตลาดตราสารหนี้ไทยมีความน่าเชื่อถือและเป็นแหล่งระดมทุนที่เป็นเสาหลักของภาคธุรกิจ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (06 พ.ย. 66)

Tags: , , , , ,
Back to Top