ก.ล.ต. ปรับปรุงแบบ 56-1 SME One Report และปรับปรุงถ้อยคำแบบ 69-SME-PO ของบจ.ใน LiVEx

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกประกาศปรับปรุงแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี (แบบ 56-1 SME One Report) เพื่อให้สอดคล้องกับวิธีปฏิบัติงานจริง และปรับปรุงถ้อยคำในแบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหลักทรัพย์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (แบบ 69-SME-PO) เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ตามประกาศที่เกี่ยวกับการกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษ และผู้ลงทุนรายใหญ่

ก.ล.ต. ออกประกาศเพื่อปรับปรุงแบบ 56-1 SME One Report และปรับปรุงถ้อยคำในแบบ 69-SME-PO ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไลฟ์เอ็กซ์เช้นจ์ (LiVEx) ซึ่งเป็นไปตามมติของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ได้เห็นชอบต่อการปรับปรุงดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) แบบ 56-1 SME One Report: ยกเลิกส่วนที่ 6 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล* เนื่องจากปัจจุบันระบบของตลาดหลักทรัพย์รองรับการรับส่งข้อมูลดังกล่าวแล้ว ทั้งนี้ ประกาศที่เกี่ยวข้องดังกล่าวได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา และจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567

(2) แบบ 69-SME-PO: ปรับปรุงถ้อยคำของผู้ลงทุนสถาบันให้สอดรับกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 39/2564 เรื่อง การกำหนดบทนิยามผู้ลงทุนสถาบัน ผู้ลงทุนรายใหญ่พิเศษและผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยยังคงกำหนดให้กิจการแบ่งแยกและเปิดเผยจำนวนและสัดส่วนหุ้นที่รองรับการจัดสรรเพื่อให้เกิดความชัดเจน และยังคงหลักการการกำกับดูแลให้ผู้ลงทุนได้รับข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ ทั้งนี้ ประกาศที่เกี่ยวข้องดังกล่าวได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาและจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (20 พ.ย. 66)

Tags: , , ,
Back to Top