แรงงานเฮ! ปรับขึ้นค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน 54 สาขาอาชีพ

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบประกาศ คณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 13) ลงวันที่ 29 ก.ย.66 เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผล ใช้บังคับต่อไป ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ

ในการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 22 (ปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธาน) ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 13 ก.ย.66 ได้มีมติกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 6 สาขาอาชีพ 54 สาขา 2 โดยให้มีผลใช้บังคับเก้าสิบวันหลังจากวันที่ประกาศในราชกิจจา นุเบกษาเป็นต้นไป และให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 9-12) โดยให้รวบรวม อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือดังกล่าวไว้ในประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่องอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 13) เพียงฉบับ เดียว (รวม 129 สาขา) เพื่อให้มีความเหมาะสมและสะดวกต่อการถือปฏิบัติต่อไป

*********************************************************************************************
ลำดับ      สาขาอาชีพ/สาขา           ระดับ 1     ระดับ 2     ระดับ 3
     สาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์
1.ช่างเย็บ                      370       460       575
2.ช่างเครื่องประดับ (ประดับอัญมณี)            470       645       825
3.ช่างเครื่องเรือนไม้                  395       560       745
4.ช่างบุครุภัณฑ์                    380       460       560
5.ช่างสีเครื่องเรือน                  415       510        -
6.ช่างเครื่องประดับ (รูปพรรณ)              485       575       665
7.ช่างประกอบติดตั้งเฟอร์นิเจอร์              460       570        -
8.ช่างฝีมือเครื่องประดับแนวอนุรักษ์ (เทคนิคโบราณ)      565       -        -
9.ช่างเครื่องถม                    670       -        -
10.พนง.เตรียมวัตถุดิบอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง      375       430        -
11.พนง.ผลิตชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ   425       505        -
12.พนง.ประกอบเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง            390       460        -
13.ช่างทำสีเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง              400       455        -
14.พนง.ตัดวาดรองเท้า                 425       470        -
15.พนง.อัดพื้นรองเท้า                 435       475        -
16.ช่างเย็บรองเท้า                  435       480        -
17.พนง.ประกอบรองเท้า (เย็น) 415 460 -
     สาขาอาชีพช่างเครื่องกล
18.ช่างสีรถยนต์                    470       545       630
19.ช่างเคาะตัวถังรถยนต์                500       585       680
20.ช่างซ่อมรถยนต์                   430       545       640
21.ช่างบำรุงรักษารถยนต์                400       480        -
22.ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล               430       535       625
23.ช่างเครื่องปรับอากาศรถยนต์ขนาดเล็ก          430       530       625
24.พนง.ควบคุมเครื่องจักรรถยกไฟฟ้า            460       -        -
25.พนง.ควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้เครื่องยนต์         460       -        -
26.ช่างตั้งศูนย์และถ่วงล้อรถยนต์              445       -        -
27.ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์                445       -        -
     สาขาอาชีพช่างก่อสร้าง
28.ช่างไม้ก่อสร้าง                   445       595       685
29.ช่างก่ออิฐ                     410       530       645
30.ช่างฉาบปูน                    455       565       675
31.ช่างอะลูมิเนียมก่อสร้าง                435       545       650
32.ช่างหินขัด                     470       -        -
33.ช่างฉาบยิปซัม                   470       -        -
34.ช่างมุงหลังคากระเบื้องคอนกรีต             470       590       685
35.ช่างติดตั้งยิปซัม                   485       595        -
36.ช่างเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์          690       -        -
37.ช่างปูกระเบื้องผนังและพื้น               485       580       685
38.ช่างสีอาคาร                    500       640        -
39.ช่างก่อและติดตั้งคอนกรีตมวลเบา            510       625        -
     สาขาอาชีพภาคบริการ
40.นักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนน            495       620        -
41.ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน          430       540        -
42.ผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง                 415       535        -
43.ผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า                 400       505        -
44.ผู้ประกอบอาหารไทย                 470       605        -
45.การดูแลผู้สูงอายุ                  535       -        -
     สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
46.ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร                470       595       695
47.ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก     470       570       675
48.ช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์              485       -        -
     สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ
49.ช่างเชื่อมแม็ก                   470       575       675
50.ช่างเชื่อมทิก                    540       685       855
51.ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ              500       610       685
52.ผู้ควบคุมระบบงานเชื่อมมิก-แม็กด้วยหุ่นยนต์         560       -        -
53.ช่างเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม         585       660       755
54.ช่างเชื่อมมิก-แม็กสำหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์    470       565        -
**********************************************************************************************

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (21 พ.ย. 66)

Tags: , , ,
Back to Top