ครม.สัญจรเคาะงบ 359 ลบ. นำร่องดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยในภาคอีสาน

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) อนุมัติงบ 359 ล้านบาท ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อดูแลและจ้างงานกลุ่มผู้สูงวัยในพื้นที่ภาคอีสานไม่ให้เป็นภาระต่อสังคม

เนื่องจากประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย โดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสานที่มีจำนวนผู้สูงวัยมากถึง 4.05 ล้านค้น คิดเป็น 18.64% ของผู้สูงวัยทั้งประเทศ แยกเป็น 1.กลุ่มติดสังคม 3,089,445 คน 2.กลุ่มติดบ้าน 84,945 คน และ 3.กลุ่มติดเตียง 13,658 คน แต่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

นายคารม กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงได้จัดทำโครงการบริบาลและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในชุมชน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จำนวน 20 จังหวัด 322 อำเภอ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการบริบาลและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในชุมชนและเป็นการพัฒนาศักยภาพผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ รวมถึงเพื่อสร้างกลไกการดูแลผู้สูงอายุให้ครอบคลุมในทุกมิติ ทั้ง 5 มิติ ได้แก่ มิติทางด้านสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนและลดภาระค่าใช้จ่ายการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวของประเทศ โดยแต่ละอำเภอจะมีผู้บริบาลคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุจำนวน 2 คน

โดยงบประมาณดังกล่าวจะนำมาใช้เป็นงบดำเนินงาน 198.35 ล้านบาท ได้แก่ 1.ค่าจัดอบรม ค่าตอบแทนผู้บริบาล ค่าจัดกิจกรรม และค่าติดตามงาน และ 2.งบลงทุน 161 ล้านบาท ได้แก่ ค่าครุภัณฑ์หรืออุปกรณ์ในการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน

“พื้นที่ภาคอีสานมีผู้สูงวัยมากสุดจึงทำเป็นโครงการนำร่อง ถ้าทำได้มากกว่านี้ ไม่ติดขัดเรื่องงบประมาณ รัฐบาลก็จะทำต่อไป” นายคารม กล่าว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (04 ธ.ค. 66)

Tags: , , , , ,
Back to Top