คลัง จัดแพ็คเกจใหญ่ของขวัญปีใหม่ ลดข้อจำกัด-ลดหนี้-ลดดอกเบี้ย-ลดรายจ่าย-เสริมสภาพคล่อง

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการ/โครงการ ของกระทรวงการคลัง ตลอดจนหน่วยงานในสังกัด เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2567 ให้แก่ประชาชน รวมทั้งสิ้นกว่า 30 มาตรการ/โครงการ ดังนี้

1. มาตรการภาษีและค่าธรรมเนียม จำนวน 2 มาตรการ ได้แก่

1.1 ขยายเวลามาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัยปี 67 โดยลดค่าจดทะเบียนโอนอสังหาริมทรัพย์จากเดิม 2% เหลือ 1% และค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์จาก 1% เหลือ 0.01% (เฉพาะการโอนและจดจำนองในคราวเดียวกัน) สำหรับการซื้อขายที่อยู่อาศัย ได้แก่ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว หรืออาคารพาณิชย์ และห้องชุด (ทั้งบ้านมือ 1 และมือ 2) เฉพาะที่มีราคาซื้อขายและราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน 3 ล้านบาท และวงเงินจำนองไม่เกิน 3 ล้านบาท/สัญญา ไม่รวมถึงกรณีการขายเฉพาะส่วน ถึงวันที่ 31 ธ.ค.67

1.2 มาตรการ Easy E-Receipt สนับสนุนการบริโภคในประเทศ และสนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีให้ใช้ระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้ผู้มีเงินได้ ไม่รวมห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล หักลดหย่อนค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 50,000 บาท โดยจะต้องมีใบกำกับภาษีเต็มรูปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ของกรมสรรพากร โดยซื้อสินค้าตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-15 ก.พ.67

2. มาตรการ/โครงการของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เพื่อเสริมสภาพคล่อง ลดภาระค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย และเสริมสร้างวินัยการเงินให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการ รวมทั้งสิ้นจำนวน 19 มาตรการ/โครงการ ได้แก่

2.1 โครงการมีออม มีลุ้น กับสลากออมสิน 2 ปี ฉลองปีใหม่ ของธนาคารออมสิน สำหรับผู้ฝากสลากออมสินพิเศษ 2 ปีทั้งแบบสลากและดิจิทัล ตั้งแต่ 20 ธ.ค.66-31 ม.ค.67 รางวัลพิเศษรวม 111 ล้านบาท กำหนดการออกรางวัล 1 ครั้งในงวดวันที่ 1 ก.พ.67

2.2 โครงการวินัยดี มีเงิน ของธนาคารออมสิน ลูกค้าสินเชื่อกู้ไม่เกิน 200,000 บาทที่มีวินัยการเงินที่ดี เช่น ประวัติการชำระหนี้ดีไม่น้อยกว่า 3 ปี จะได้รับเงินรายละ 500 บาท กดรับสิทธิผ่าน Application MyMo ภายใน 15 ม.ค.67

2.3 โครงการสินเชื่อเสริมแกร่ง SME เกษตร ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ให้วงเงินกู้สูงสุดต่อรายไม่เกิน 100 ล้านบาท ดอกเบี้ย 4% ต่อปีใน 2 ปีแรก และคงดอกเบี้ยในปีที่ 3-4 ที่ 4% ต่อปี และได้รับส่วนลดค่าวิเคราะห์ 10,000 บาทลูกค้าที่เปิดบัญชีเงินกู้ใหม่ตั้งแต่วันที่ 1-31 ม.ค.67 และมีวงเงินกู้ตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มี.ค.67

2.4 โครงการชำระดีมีโชค ของ ธ.ก.ส. เพื่อให้ลูกค้าที่มีศักยภาพและความสามารถในการชำระหนี้ได้รับสิทธิการลุ้นรางวัล รวม 500 ล้านบาท จากการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตามเงื่อนไข ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มิ.ย.67

2.5 โครงการผลิตภัณฑ์สินเชื่อแทนคุณ ของธ.ก.ส.ให้ลูกค้าเกษตรกรผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป มีหนี้สินเป็นภาระหนัก ไม่สามารถชำระหนี้ได้ด้วยตนเอง ต้องการโอนทรัพย์สินและหนี้สินให้ทายาทรับช่วงการประกอบอาชีพ เมื่อปิดชำระหนี้เดิมจะได้รับอัตราดอกเบี้ยและสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มี.ค.67

2.6 โครงการสินเชื่อสานฝันสร้างอาชีพ ของ ธ.ก.ส.เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหรือเป็นค่าลงทุนในการประกอบอาชีพการเกษตร อาชีพนอกภาคเกษตร หรือค้าขายเลี้ยงชีพในครัวเรือน กรณีกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 18 เดือน และกรณีกู้ลงทุน อัตราดอกเบี้ย 4% ต่อปี 3 ปี ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 5 ปี ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มี.ค.67

2.7 โครงการสินเชื่อนวัตกรรมดี มีเงินทุน ของธ.ก.ส. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหรือลงทุนประกอบอาชีพเกษตรกรรม หรือเกี่ยวเนื่องกับเกษตรกรรม หรือ Smart Farmer กรณีกู้เป็นค่าใช้จ่าย ดอกเบี้ย 4% ต่อปี ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 18 เดือน และกรณีกู้ลงทุน ดอกเบี้ย 4% ต่อปี 3 ปี ผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 15 ปี ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มี.ค.67

2.8 โครงการสินเชื่อพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2566 ของ ธ.ก.ส. วงเงินกู้รายละไม่เกิน 500,000 บาท ดอกเบี้ย MRR -1 ต่อปี ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 10 ปี ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธ.ค.67

2.9 โครงการของขวัญปีใหม่ 2567 เพื่อส่งเสริมวินัยทางการเงินสำหรับลูกค้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) สำหรับการชำระหนี้ผ่าน Application “GHB ALL GEN” จะได้รับเงินรายละ 1,000 บาท ตั้งแต่ ธ.ค.66-ก.พ.67

2.10 มาตรการผ่อนดี มีให้ (ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ลดภาระค่างวด เสริมสภาพคล่อง และเสริมสร้างวินัยทางการเงินให้กับลูกค้ากลุ่มเข้มแข็ง จะได้รับการลดภาระค่างวดสูงสุด 40% นานสูงสุด 6 เดือน และลูกหนี้ประวัติผ่อนชำระดีจะได้รับชุดของขวัญสินค้า SMEs มูลค่า 1,000 บาท ลงทะเบียนได้ถึง 31 ม.ค.67

2.11 มาตรการเติมทุน เสริมแกร่ง ของ ธพว. ลูกค้ากลุ่มเข้มแข็งจะได้รับการยกเว้นค่าประเมินหลักประกันมูลค่าสูงสุด 30,000 บาท และโปรแกรมพัฒนายกระดับธุรกิจก้าวทันยุคดิจิทัลมูลค่ารวม 10,000 บาท และบริการปรึกษาแบบเจาะลึก Exclusive D-Coach เมื่อขอสินเชื่อและใช้วงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป ภายใน มี.ค.67

2.12 มาตรการพัก ลด จบไว ลดภาระทางการเงิน ของ ธพว. ลูกค้ากลุ่มเปราะบาง จะได้รับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ลงทะเบียนได้ถึง 31 ม.ค.67

2.13 มาตรการปิด ปรับ เปลี่ยน (SME 21) ของ ธพว. ลูกค้ากลุ่มลูกหนี้ SME 21 จะได้รับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ลงทะเบียนได้ถึง 31 ม.ค.67

2.14 โครงการผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนสินเชื่อ ESG ของ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) ผู้ประกอบการที่ขอสินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อมจะได้รับการปรับลดดอกเบี้ยเหลือ 2.99% ต่อปี เป็นเวลา 3 เดือน และได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Front-end Fee) เป็นเวลา 2 เดือน

2.15 โครงการผลิตภัณฑ์ที่สนับสนุนผู้ประกอบการที่เริ่มต้นการส่งออก ของ ธสน.ลดภาระค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Front-end Fee) ให้กับผู้ประกอบการที่เริ่มต้นการส่งออกเป็นเวลา 2 เดือน

2.16 โครงการสำหรับลูกค้ารายย่อยและลูกค้าธุรกิจ (5 จังหวัดชายแดนใต้) ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) ลูกค้ารายย่อยได้รับยกเว้นค่าประเมินหลักประกัน และลูกค้าธุรกิจที่ยื่นขอสินเชื่อในระยะเวลาโครงการ รายใหม่ที่ขอสินเชื่อแบบมีระยะเวลา (Long term) จะได้รับยกเว้นค่าจัดทำนิติกรรมสัญญา และลูกค้ารายเดิมที่ขอสินเชื่อ Long term ประวัติชำระหนี้ดี ขอยื่นพักชำระเงินต้น ชำระเฉพาะกำไร ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 29 กุมภาพันธ์ 2567

2.17 โครงการปรับปรุงโครงสร้างหนี้รายย่อยและลูกค้าธุรกิจ ของ ธอท. ปรับโครงสร้างหนี้กลุ่มลูกหนี้ด้อยคุณภาพ (NPFs) ตัดชำระเงินต้นสูงสุด 50% ของค่างวด อัตรากำไรพิเศษ และส่วนลดเบี้ยปรับผิดนัดชำระ ระยะเวลาโครงการ 1 ม.ค.-29 ก.พ.67

2.18 โครงการยกเว้นค่าดำเนินการค้ำประกัน ของ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ลดภาระค่าดำเนินการค้ำประกันให้กับลูกค้าที่อยู่ภายใต้โครงการค้ำประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme (PGS 10) และโครงการค้ำประกันสินเชื่อรายสถาบันการเงิน Bilateral Phase 7 (BI 7) ยกเว้นค่าดำเนินการค้ำประกันสินเชื่อ สำหรับ SMEs ที่ส่งคำขอค้ำประกันตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ม.ค.67

2.19 โครงการ บสย. พร้อมช่วย ของ บสย. เพื่อลดภาระให้ลูกหนี้ เช่น สามารถตัดเงินต้นได้ทั้งจำนวนของยอดชำระ อัตราดอกเบี้ย 0% ลดเงินต้นสูงสุด 15% เป็นต้น ระยะเวลาโครงการตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธ.ค.67

3. มาตรการ/โครงการอื่น โดยหน่วยงานในสังกัดฯ ได้แก่

3.1 โครงการเที่ยวปีใหม่สุขใจไปกับพิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จะเปิดพิพิธภัณฑ์สังกัดกรมธนารักษ์ 5 แห่งให้เข้าชมฟรี ได้แก่ 1) พิพิธภัณฑ์เหรียญกษาปณานุรักษ์ 2) พิพิธบางลำพู 3) พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ 4) พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดสงขลา และ 5) พิพิธภัณฑ์ธนารักษ์ จังหวัดขอนแก่น ระหว่าง 29 ธ.ค.66-14 ม.ค.67

3.2 โครงการซื้อทรัพย์สินรอการขาย (NPA) รับส่วนลดสูงสุด 30% สำหรับทรัพย์ที่เข้าร่วมรายการ เมื่อโอนกรรมสิทธิ์ภายใน29 มี.ค.67 ของ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด (บสอ.) เพื่อแบ่งเบาภาระผู้สนใจซื้อทรัพย์ NPA ให้มีที่อยู่อาศัย ค้าขาย หรือลงทุนในราคาต่ำ ชมรายการทรัพย์ที่ www.iam-asset.co.th ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสิ้นสุดวันที่ 29 มี.ค.67

3.3 แผนงาน “มอบแอลกอฮอล์ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรค” องค์การสุรา กรมสรรพสามิต มอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์บริสุทธิ์แก่ประชาชนและหน่วยงานของรัฐ อาทิ โรงพยาบาล การทางพิเศษแห่งประเทศไทย ในบริเวณพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอบางคล้า ตั้งแต่ ธ.ค.66-ม.ค.67

3.4 โครงการ “ดนตรีในสวน @ยาสูบเชียงราย” ของ การยาสูบแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมสันทนาการ/เปิดโอกาสให้นักดนตรี (เยาวชน) ได้มีพื้นที่แสดงความสามารถ รวมทั้งจำหน่ายสินค้า พืชผลทางการเกษตร เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ณ สำนักงานยาสูบเชียงราย ในวันที่ 28 ธ.ค.66 และวันที่ 6, 13, 20 ม.ค.67 เวลา 17.00 น. – 22.00 น.

3.5 โครงการ “กองทุนการออมแห่งชาติมอบของขวัญปีใหม่ 2567 ให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่เป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) จะได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ สูงสุด 100,000 บาท ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 67 จากทิพยประกันภัย ระยะเวลา 30 วันนับถัดจากวันลงทะเบียนรับสิทธิ เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่ 25 ธ.ค.66-5 ม.ค.67 จำนวน 300,000 สิทธิ

3.6 มาตรการชะลอการฟ้อง ชะลอการบังคับคดี และชะลอการขายทอดตลาดทรัพย์ ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา: กยศ. ให้กับผู้กู้ยืมเงินที่ผิดนัดชำระหนี้ (ยกเว้นคดีที่จะขาดอายุความ)

3.7 โครงการปรับปรุงยอดหนี้ของผู้กู้ยืม กยศ. นับแต่วันที่ พ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 มีผลบังคับใช้ เพื่อปรับปรุงยอดหนี้ นำรายการชำระหนี้แต่ละรายที่ได้ชำระหนี้เงินกู้ยืมนับแต่วันครบกำหนดชำระหนี้ครั้งแรกมาคำนวณตัดชำระหนี้ใหม่ โดยนำเงินไปตัดชำระต้นเงินเฉพาะส่วนที่ครบกำหนด ดอกเบี้ย หรือประโยชน์อื่นใด และเงินเพิ่มตามลำดับ ซึ่งจะกำหนดอัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปี และในกรณีผิดนัดชำระหนี้คิดเงินเพิ่มในอัตรา 0.5% ต่อปี

3.8 โครงการเกียรติบัตรผู้กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาดีเด่น ของ กยศ. โดยมอบเกียรติบัตรให้กับผู้กู้ยืมที่มีประวัติการชำระหนี้ที่ดี

3.9 โครงการนำร่องการให้กู้ยืมเงินในหลักสูตรอาชีพหรือเพื่อยกระดับทักษะ สมรรถนะ หรือการเรียนรู้ (Reskill/Upskill) ของกยศ. เพื่อให้การให้กู้ยืมเงินในหลักสูตรอาชีพระยะสั้น โดยนำร่องด้วยการให้กู้ในสาขาด้านการบริบาล

3.10 มาตรการจัดตั้งกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG) และการยกเว้นค่าธรรมเนียมคำขอจัดตั้ง ผู้ลงทุน Thai ESG ตั้งแต่ 8 ธ.ค.66 เป็นต้นไป ได้รับสิทธิประโยชน์ลดหย่อยภาษีวงเงิน 100,000 บาท/ปี สำหรับ บลจ.ที่จัดตั้ง Thai ESG ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมคำขอจัดตั้งสำหรับคำขอที่ยื่นระหว่าง 1 ม.ค.-31 ธ.ค.67

3.11 มาตรการปรับปรุงหลักเกณฑ์กองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อเพิ่มทางเลือกการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุน ของสำนักงาน ก.ล.ต.ออกประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับกองทุนรวม ETF เพื่อให้มีความหลากหลายและรองรับความต้องการของผู้ลงทุน มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 16 ธ.ค.66

3.12 โครงการ IPO Fact Figure ของสำนักงาน ก.ล.ต.ปรับปรุงเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลสถิติหุ้น IPO เริ่มเผยแพร่ตั้งแต่ ธ.ค.66

3.13 มาตรการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ filing) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี สำหรับบริษัทที่เปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ออกไปอีก 3 ปี รวมทั้งขยายขอบเขตการลดหย่อนค่าธรรมเนียม ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายจากการจ้างที่ปรึกษาในการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่บริษัทนำมาขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมจะต้องเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้ทวนสอบและ/หรือที่ปรึกษาในการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 50,000 บาทต่อปี มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 ม.ค.67

3.14 โครงการ “การลดข้อจำกัดการลงทุนในโทเคนดิจิทัลของผู้ลงทุนรายย่อย” โดยสำนักงาน ก.ล.ต. จะปรับปรุงหลักเกณฑ์การเสนอขายโทเคนดิจิทัลอ้างอิงหรือมีกระแสรายรับจากอสังหาริมทรัพย์ (real-estate backed ICO) หรือมีกิจการโครงสร้างพื้นฐานหรือกระแสรายรับจากกิจการโครงสร้างพื้นฐานเป็นทรัพย์สินอ้างอิง (Infra-backed ICO) ยกเลิกการจำกัดการลงทุนของรายย่อยต่อรายต่อการเสนอขายโทเคนดิจิทัลดังกล่าว จากเดิมกำหนดให้ไม่เกินรายละ 300,000 บาท คาดาจะมีผลใช้บังคับใน ม.ค.67

3.15 โครงการกรมธรรม์ประกันภัยรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์) สำหรับเทศกาลปีใหม่ 2567 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 2 ประเภทกรมธรรม์ ได้แก่ (1) กรมธรรม์ประกันภัยกลุ่มปีใหม่เที่ยวได้อุ่นใจ คุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล 5,000 บาท และ (2) กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัย ปีใหม่สุขใจ ฝากบ้านไว้กับประกันภัย คุ้มครองสูงสุด 30,000 บาท คุ้มครองโจรกรรม 5,000 บาท ให้ความคุ้มครองระยะเวลา 30 วัน เบี้ยประกันภัย 10 บาท

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (26 ธ.ค. 66)

Tags: , , , , , , , ,
Back to Top