HEALTH เคาะขายหุ้นเพิ่มทุน PP 3 ราย ที่ 2 บ./หุ้น ระดมทุน 73.1 ลบ.รองรับขยายลงทุน

บมจ.เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น (HEALTH) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 1/2567เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2567

1.อนุมัติการออก การจัดสรร และการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่

บุคคล ในวงจำกัด (Private Placement) ครั้งที่ 2 ให้แก่

(1) นายเกษม วชิระเจริญวงศ์ จำนวน 16,549,950 หุ้น เป็นเงินไม่เกิน 33,099,900 บาท

(2) นายณัฐพร พัฒนศรี จำนวน10,000,000 หุ้น เป็นเงินไม่เกิน 20,000,000 บาท และ

(3) นายวิศรุต เดชภาณุวัฒน์ภักดี จำนวน 10,000,000 หุ้น เป็นเงินไม่เกิน 20,000,000 บาท ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

รวมจำนวนหุ้นทั้งหมด 36,549,950 หุ้น ในราคา 2 บาทต่อหุ้น เป็นเงินไม่เกิน 73,099,900.00 บาท กำหนดจองซื้อในวันที่ 8 มกราคม 2567 และชำระค่าหุ้นภายในวันที่ 15 มกราคม 2567

ภายหลังทำรายการ นายเกษม จะถือหุ้น 3.93% นายณัฐพร ถือ 2.38% และนายวิศรุต ถือ 2.38%

ทั้งนี้ การออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเพิ่มสภาพคล่อง ของบริษัทฯและบริษัทย่อย ที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยจะเริ่มใช้ตั้งแต่ในไตรมาสที่ 1/2567

การออก การจัดสรรและการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ครั้งนี้ จะทำให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ภายในระยะสั้น สามารถนำมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงินสำหรับการลงทุนหรือการขยายธุรกิจในอนาคตได้อย่างทันกาล รวมทั้ง ส่งผลให้โครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ มีความแข็งแกร่งมากขึ้น

 

  • ตัดขายบ.ร่วม รับทรัพย์กว่า 280 ลบ.

ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ยังได้อนุมัติการทำรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ โดยการจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัทฯ ถืออยู่ในบริษัท เฮลท์ อัพ จำกัด (บริษัทร่วม) (HU) จำนวน 1,260,000 หุ้นหรือคิดเป็นสัดส่วน 36% ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้วของ HU โดยจะจำหน่ายเงินลงทุนในหุ้นสามัญออกทั้งจำนวน ให้แก่ บริษัท โฟร์ซั่นกรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (FGE) ซึ่ง FGE เป็นผู้ถือหุ้นเดิมของ HU ในสัดส่วน 10% โดยมีราคาซื้อขายในมูลค่าหุ้นละ 165 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 207,900,000 บาท ดยภายหลังการทำรายการดังกล่าวมีผลทำให้ บริษัท เฮลท์ อัพ จำกัด สิ้นสภาพการเป็นบริษัทร่วมของบริษัทฯ

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (09 ม.ค. 67)

Tags: , , ,
Back to Top