ตลท.ยืดเวลาเฮียริ่งเกณฑ์ Cash Account หลังปรับใช้ T+2 ลูกค้าทุกประเภทเพื่อความเท่าเทียม

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ระบุว่า ตามที่ตลท.ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสดตั้งแต่เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 อย่างไรก็ตาม พบว่ามีคำถามและอาจมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับข้อเสนอปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าว ตลท. จึงได้ปรับปรุงเอกสารและขอสรุปหลักการเกี่ยวกับข้อเสนอการปรับปรุงหลักเกณฑ์ว่า เป็นการกำหนดระยะเวลาในการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ระหว่างสมาชิกกับลูกค้าทุกประเภทให้เป็น T+2 เหมือนกัน เพื่อความเท่าเทียมกันของลูกค้า ดังนี้

1. กรณีลูกค้าต้องชำระค่าซื้อ หรือต้องส่งมอบหลักทรัพย์ให้กับสมาชิก: ลูกค้าจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนเวลาที่สมาชิกจะชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์กับสำนักหักบัญชี เพื่อให้สมาชิกสามารถนำส่งเงินและหลักทรัพย์กับสำนักหักบัญชีเพื่อการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ได้ทันเวลา

2. กรณีสมาชิกต้องชำระค่าขาย หรือต้องส่งมอบหลักทรัพย์ให้กับลูกค้า: สมาชิกจะต้องดำเนินการหลังเวลาที่สมาชิกชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์กับสำนักหักบัญชีแล้ว เพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์แก่ลูกค้าในลักษณะที่อาจไม่เป็นธรรม

ทั้งนี้ สมาชิกยังคงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติต่อลูกค้าแต่ละประเภทอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน ซึ่งสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย (ASCO) อาจจะกำหนดแนวปฏิบัติของสมาชิกเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งอุตสาหกรรม โดยแนวปฏิบัติของสมาชิกที่กำหนดเพิ่มเติมโดย ASCO ดังกล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. หรือตลาดหลักทรัพย์ฯ (แล้วแต่กรณี)

นอกจากนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้ ตลท.จะขยายเวลาการเปิดรับฟังความคิดเห็นออกไปจนถึงวันที่ 24 มกราคม 2567 โดยเผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นพร้อมรายละเอียดบนเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ https://www.set.or.th/th/rules-regulations/market-consultation หัวข้อ “การปรับปรุงหลักเกณฑ์การซื้อขายหลักทรัพย์ด้วยเงินสด” ผู้ที่สนใจจะร่วมแสดงความคิดเห็นสามารถทำได้ผ่านช่องทาง https://forms.gle/4q6EBvh7vhPjXukt5

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (10 ม.ค. 67)

Tags: , , ,
Back to Top