ก.ล.ต. ปรับเกณฑ์เปิดเผย-รายงานสรุปข้อมูลสำคัญนโยบายลงทุนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ออกประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเปิดเผยและการรายงานสรุปข้อมูลสำคัญของนโยบายการลงทุน (factsheet) และแบบรายงานข้อมูลของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อให้คณะกรรมการกองทุนและสมาชิกกองทุนมีข้อมูลที่สามารถเปรียบเทียบได้และนำไปประกอบการตัดสินใจลงทุนได้อย่างเหมาะสม รวมทั้ง ผู้สนใจสามารถนำข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะ (open data) ไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ภาพรวมอุตสาหกรรมต่อได้โดยประกาศดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567

ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนในการประชุมครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเปิดเผยและการรายงานสรุปข้อมูลสำคัญของนโยบายการลงทุน (factsheet) และแบบรายงานข้อมูลของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โดย ก.ล.ต. ได้เปิดรับฟังความเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ในช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2566 ซึ่งผู้ให้ความเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าว นั้น

ก.ล.ต. จึงออกประกาศปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องจำนวน 2 ฉบับ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

(1) การเปิดเผยและการรายงาน factsheet แบ่งออกเป็น 2 กรณี ได้แก่

กรณีเพิ่มนโยบายการลงทุนใหม่ในกองทุนเดิม ให้ บลจ. เปิดเผย factsheet ก่อนการเสนอนโยบายการลงทุนให้แก่คณะกรรมการกองทุนหรือคณะกรรมการกองทุนเฉพาะส่วนรายนายจ้าง (แล้วแต่กรณี) และสำหรับกองทุนประเภท pooled fund ให้ บลจ. เปิดเผย factsheet ต่อสมาชิกและบุคคลทั่วไป พร้อมทั้งนำส่งต่อ ก.ล.ต. อย่างน้อย 1 วันทำการก่อนเสนอนโยบายการลงทุนใหม่ให้แก่คณะกรรมการกองทุนเฉพาะส่วนรายนายจ้าง

กรณีจัดตั้งกองทุนใหม่ ให้ บลจ. เปิดเผยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับนโยบายการลงทุนก่อนการเสนอนโยบายการลงทุนให้แก่ลูกค้า สำหรับกองทุนประเภท pooled fund ให้ บลจ. เปิดเผย factsheet ต่อสมาชิกและบุคคลทั่วไป พร้อมทั้งนำส่งต่อ ก.ล.ต. ภายใน 5 วันทำการนับแต่วันที่มีการจัดตั้งกองทุนใหม่

(2) การจัดทำและจัดส่งแบบรายงานข้อมูลของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภท pooled fund ต่อ ก.ล.ต. ให้ บลจ. จัดทำและจัดส่งแบบรายงานดังกล่าวผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ ก.ล.ต. จัดไว้ โดยกำหนดระยะเวลาการจัดส่งแบบรายงานดังกล่าวให้สอดคล้องกับการจัดส่ง factsheet ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประเภท pooled fund

ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวได้ลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2567 และจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (17 ม.ค. 67)

Tags: , , , ,
Back to Top