บอร์ด BOI เร่งปลดล็อกอุปสรรคลงทุน-เพิ่มความสามารถแข่งขัน มุ่งสู่รัฐสนับสนุน

นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.ต่างประเทศ กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) ว่า ที่ประชุมรับทราบความคืบหน้าการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา และอุปสรรคสำคัญต่อการลงทุนในประเทศไทย เช่น การปลดล็อกธุรกิจบริการของคนต่างชาติในอุตสาหกรรมดิจิทัล การปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ้างงาน และรายงานตัวของผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ การแก้ปัญหาผังเมืองเพื่อรองรับพื้นที่อุตสาหกรรม การสร้างกลไกจัดหาไฟฟ้าสีเขียวที่เหมาะสมโดยบูรณาการร่วมกับภาคเอกชน และการอำนวยความสะดวกในการขออนุญาตประกอบธุรกิจของนักลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย

พร้อมกันนี้ ได้เห็นชอบให้บีโอไอดำเนินการพัฒนาระบบการยื่นเรื่องขออนุมัติ/อนุญาต กับหน่วยงานภาครัฐในการประกอบธุรกิจ ณ จุดเดียวเบ็ดเสร็จ โดยปรับปรุงระบบ HQ BIZ PORTAL จากเดิมที่ให้บริการข้อมูลเฉพาะในกิจการศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ ให้ครอบคลุม 3 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมดิจิทัล โดยการเชื่อมโยงกับระบบออนไลน์ในการอนุมัติ/อนุญาต และการให้คำปรึกษาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมสรรพากร ธนาคารแห่งประเทศไทย และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น

“การอำนวยความสะดวกในการลงทุน เป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญอย่างมาก บอร์ดบีโอไอจึงให้ความสำคัญกับการติดตามปัญหาต่างๆ ทั้งการปรับปรุงหลักเกณฑ์ และปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานของหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะการพัฒนาระบบการยื่นเรื่องขออนุมัติ/อนุญาต และการให้คำปรึกษากับหน่วยงานภาครัฐ ณ จุดเดียว เนื่องจากเป็นการยกระดับการอำนวยความสะดวกแก่นักธุรกิจและนักลงทุน ซึ่งจะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการประกอบธุรกิจ และช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตามนโยบายเปลี่ยนรัฐอุปสรรค เป็นรัฐสนับสนุนของรัฐบาล” นายปานปรีย์ กล่าว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (06 ก.พ. 67)

Tags: , , , ,
Back to Top