ครม.ถกความเห็น ป.ป.ช. ปม “ดิจิทัลวอลเล็ต”/ลุ้นเคาะหยุดยาวสงกรานต์ 5 วัน

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันนี้ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง เป็นประธานการประชุม โดยคาดว่าที่ประชุม ครม. จะมีการพิจารณาข้อเสนอแนะโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet จากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

พร้อมกันนี้ คาดว่าจะมีการเสนอขออนุมัติตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สำหรับรายการที่มีวงเงินเกิน 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งเป็นการพิจารณาต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อน ที่มีบางหน่วยงานเสนอ ครม.ไม่ทัน

นอกจากนี้ คาดว่าจะมีการเสนอวาระจรเข้าสู่ที่ประชุม ครม. เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณในการจัดงาน “เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ ปี 2567”

สำหรับวาระเพื่อพิจารณาที่น่าสนใจ ได้แก่

– สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนอการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม) โดยจะกำหนดวันหยุดพิเศษเพิ่มเติมอีก 1 วัน ในวันที่ 12 เม.ย. 67 เพื่อให้มีวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์รวมเป็น 5 วันต่อเนื่อง (12-16 เม.ย.67) เพื่อช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ

– คณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะ เสนอการปรับปรุงเผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 การขอขยายเวลามาตรการสำหรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

– กระทรวงพลังงาน จะเสนอรายชื่อคณะกรรมการบริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ชุดใหม่ทั้ง 10 คนให้ที่ประชุม ครม.พิจารณาอนุมัติ ซึ่งหากอนุมัติแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการแต่งตั้งผู้ว่าฯ กฟผ. คนใหม แทนนายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ที่ได้ครบวาระไปตั้งแต่ 21 ส.ค. 66

– กระทรวงพลังงาน เสนอร่างแผนงานความร่วมมือระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทย กับทบวงการพลังงานระหว่างประเทศ ประจำปี ค.ศ. 2024-2025

– กระทรวงสาธารณสุข เสนอร่างปรับปรุง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ. …โดยสาระสำคัญ คือ การปรับปรุงให้กัญชาและกัญชง เน้นในการใช้ประโยชน์เพื่อทางการแพทย์และสุขภาพ รวมถึงส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ด้านมิติสุขภาพด้วย มีตัวบทที่จะรองรับในการนำไปใช้ด้านการแพทย์และสุขภาพ ส่วนที่เป็นปัญหากรณีใช้ผิดประเภท ก็มีมาตรการที่จะควบคุมอยู่ในตัวบทกฎหมาย เช่น คำว่าสันทนาการต้องเขียนไว้ชัดในตัวกฎหมาย

– กระทรวงสาธารณสุข เสนอร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษ ในประเภท 5 ที่มิใช่สารสกัดจากทุกส่วนของพืชกัญชาหรือกัญชง พ.ศ. …

– กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและใบแทนใบอนุญาต เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. … และร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ประกอบการตรวจสอบและรับรอง พ.ศ. …

ส่วนวาระเพื่อทราบ ได้แก่

– กระทรวงพาณิชย์ เสนอรายงานสถานการณ์การส่งออกของไทย ประจำเดือนธันวาคม 2566 และทั้งปี 2566

– กระทรวงพาณิชย์ เสนอรายงานเปรียบเทียบประโยชน์ที่ได้รับกับการสูญเสียรายได้ที่เกิดขึ้นจริงกับประมาณการที่ได้จัดทำตามมาตรา 27 แห่ง พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

– กระทรวงการคลัง เสนอรายงานการประเมินผลโครงการหรือแผนงานภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพิ่มเติม พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน ครั้งที่ 2

– กระทรวงการคลัง เสนอเอกสารผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปก ครั้งที่ 30

– กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอรายงานกรณีที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (เรื่องการบังคับใช้กฎหมายกรณีการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน)

– สำนักงบประมาณ เสนอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน และมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน

– สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) เสนอผลการดำเนินโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย กับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) ในการดำเนินงานศูนย์นวัตกรรมระดับภูมิภาคกรุงเทพมหานคร-UNDP (Bangkok-UNDP Regional Innovation Center. RIC) หรือห้องปฏิบัติการนโยบายประเทศไทย (Thailand Policy Lab: TPLab) ประจำปี 2565 ความก้าวหน้าของกิจกรรมประจำปี 2566 และการขยายระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (13 ก.พ. 67)

Tags: , , , , , ,
Back to Top