ธปท.-ก.ล.ต. คาดเปิดรับฟังความเห็น Thailand Taxonomy ระยะ 2 ใน Q4/67

คณะทำงานขับเคลื่อนการกำหนดนิยามและจัดหมวดหมู่โครงการ หรือกิจกรรมในภาคเศรษฐกิจที่ยั่งยืน (คณะทำงานฯ) ภายใต้ความร่วมมือระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (สส.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนรวม 26 หน่วยงาน จัดประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 1/2567 เพื่อร่วมขับเคลื่อนการจัดทำมาตรฐานการจัดกลุ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Thailand Taxonomy) ระยะที่ 2

การจัดทำ Thailand Taxonomy มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ภาคธุรกิจและภาครัฐ มีมาตรฐานเดียวกันที่สามารถเป็นแนวทางอ้างอิงในการจำแนกกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับสากล และเหมาะสมกับบริบทของไทย อีกทั้งสามารถใช้เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการจัดสรรเงินทุน การบริหารจัดการความเสี่ยง และการลงทุนของภาคเอกชน รวมถึงการกำหนดนโยบายและมาตรการสนับสนุนของภาครัฐ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โดยการจัดทำ Thailand Taxonomy ระยะที่ 1 มุ่งเน้นวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม เฉพาะมิติด้านการลดก๊าซเรือนกระจก (Climate change mitigation) ในภาคพลังงานและภาคการขนส่ง ที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูงสุดก่อน และได้เผยแพร่ต่อสาธารณชนเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 66

สำหรับการจัดทำ Thailand Taxonomy ระยะที่ 2 นี้ เป็นการขยายขอบเขตเพิ่มเติม ให้ครอบคลุมภาคเศรษฐกิจอื่นที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสูง และมีกระบวนการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในมิติอื่น ๆ ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรมการผลิต ภาคการก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ ภาคการจัดการของเสีย และภาคการเกษตร ซึ่งเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างคณะทำงานฯ และที่ปรึกษาจาก Climate Bonds Initiative (CBI) DNV และสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) โดยได้รับการสนับสนุนจากบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (International Finance Corporation: IFC) ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย

ทั้งนี้ ในการจัดทำ Thailand Taxonomy ระยะที่ 2 คณะทำงานฯ จะมีการหารือ และเปิดรับฟังความเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม นักวิชาการ ภาคการเงิน และองค์กรระหว่างประเทศ เพื่อรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะ นอกจากนี้ จะมีการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง Thailand Taxonomy ระยะที่ 2 จากสาธารณชนประมาณช่วงไตรมาสที่ 4 ปี 2567

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 26 หน่วยงาน ประกอบด้วย

1. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
2. กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
3. สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
4. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
5. กรมโรงงานอุตสาหกรรม
6. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
7. สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
8. กรมวิชาการเกษตร
9. กรมการข้าว
10. กรมป่าไม้
11. กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
12. กรมปศุสัตว์
13. กรมประมง
14. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
15. กรมโยธาธิการและผังเมือง
16. กรมควบคุมมลพิษ
17. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
18. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
19. กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมฯ
20. สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
21. สมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย
22. สมาคมอาคารชุดไทย
23. สภาวิศวกร
24. สมาคมธนาคารไทย
25. สมาคมธนาคารนานาชาติ
26. สมาคมสถาบันการเงินของรัฐ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (16 ก.พ. 67)

Tags: , , , , ,
Back to Top