CPN ออกหุ้นกู้อายุ 3 ปีขายสถาบันในอัตราส่วนลด 21 ก.พ.นี้

บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา (CPN) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 อายุ 3 ปี ไม่มีการชำระดอกเบี้ยตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 923.546890 บาท จำนวนไม่เกิน 3,000,000 หน่วย มูลค่าเสนอขายรวม 2,770,640,670.00 บาท มูลค่าเสนอขายรวมที่ตราไว้ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่าย คือ ธนาคารยูโอบี ระยะเวลาในการจองซื้อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ “AA” แนวโน้ม “คงที่” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (20 ก.พ. 67)

Tags: , ,
Back to Top