NEX เคาะ Pre-emptive ให้สิทธิผถห.ซื้อ IPO “เทอร์ราไบท์ พลัส” อัตรา 55.9850 หุ้นต่อ 1 หุ้น TERA

บมจ.เน็กซ์ พอยท์ (NEX) เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากคณะกรรมการของบริษัทมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ของ บมจ.เทอร์ราไบท์ พลัส (TERA) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย และการนำ TERA เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ภายใต้การ Spin-Off

TERA มีแผนในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นของบริษัทเฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (Pre-emptive Offering) โดย TERA จะเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ TERA (Pre-emptive Right) จำนวนรวมทั้งสิ้น 36,000,000 หุ้น คิดเป็น 40% ของจำนวนหุ้น IPO ของ TERA ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยอัตราการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นของบริษัทมีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นของ TERA (Pre-emptive Ratio) ประมาณการเบื้องต้นจะอยู่ที่ประมาณ 55.9850 หุ้นสามัญของบริษัท 1 ต่อ 1 หุ้นสามัญของ TERA

ทั้งนี้ TERA สงวนสิทธิที่จะเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น น โดยจะพิจารณาจากผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีที่อยู่จัดส่งเอกสารเฉพาะในประเทศไทยตามข้อมูลที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น (Record Date) (วันที่ 8 มีนาคม 2567) เท่านั้น

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (27 ก.พ. 67)

Tags: , , , , , ,
Back to Top