ตลท. เปิดเฮียริ่งปรับปรุงหลักเกณฑ์ NVDR ถึง 15 มี.ค.

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดรับฟังความคิดเห็น “การปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)” เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลการลงทุนใน NVDR ให้สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของ NVDR ในการส่งเสริมให้ผู้ลงทุนต่างชาติสามารถลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนได้โดยไม่ติดข้อจำกัดการลงทุนของต่างชาติ (Foreign Limit) ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่อยู่ระหว่างการปรับปรุง รวมทั้งเพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุนมากขึ้น ดังนี้

1. ปรับปรุงเกณฑ์การซื้อขาย NVDR

– ห้ามบริษัทสมาชิกส่งคำสั่งซื้อ NVDR ให้ลูกค้าที่เป็นผู้ลงทุนไทย

– บริษัทสมาชิกต้องจัดให้มีมาตรการตรวจสอบคำสั่งซื้อของลูกค้าก่อนส่งคำสั่งทุกครั้ง โดยให้เฉพาะผู้ลงทุนต่างชาติเท่านั้นที่สามารถซื้อ NVDR ได้

2. ปรับปรุงเกณฑ์การเปิดเผยรายชื่อผู้ถือ NVDR โดยกำหนดให้ผู้ออก NVDR เปิดเผยรายชื่อผู้ถือ NVDR ตั้งแต่ 0.5% ของทุนชำระแล้ว แต่ไม่น้อยกว่า 10 ราย

ตลท.จึงขอรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นพร้อมรายละเอียดบนเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ https://www.set.or.th/th/rules-regulations/market-consultation หัวข้อ “การปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย (NVDR)” เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที่สนใจแสดงความคิดเห็นได้ที่ https://forms.gle/7Ywd9PBJiumqVzFp9 จนถึง 15 มีนาคม 2567

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายปฏิบัติการซื้อขายหลักทรัพย์ email: [email protected]

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (28 ก.พ. 67)

Tags: , , ,
Back to Top