ครม.ให้หักภาษี ณ ที่จ่ายกำไร Investment Token 15% ไม่ต้องคำนวณภาษีเงินได้ซ้ำ

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งเป็นการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินส่วนแบ่งกำไร หรือผลประโยชน์อื่นที่ได้รับจากการถือครอง โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (Investment Token) โดยให้หักเป็นภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายในอัตรา 15% เท่านั้น และไม่ต้องนำส่วนแบ่งกำไรหรือผลประโยชน์อื่นมาคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอีก ให้มีผลตั้งแต่ 1 ม.ค.67

ทั้งนี้ เพื่อยกระดับการดูแล Investment Token ให้มีมาตรฐานใกล้เคียงกับหลักทรัพย์ทั่วไป และเป็นไปตามมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการระดมทุนด้วย Investment Token ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล แม้ว่าการยกเว้นภาษีเงินได้จากการถือครองโทเคนดิจิทัลดังกล่าวจะทำให้รัฐสูญเสียรายได้ราวปีละ 50 ล้านบาท แต่ส่งผลดีต่อการระดมทุน การจ้างงาน ตลอดจนสนับสนุนให้ไทยเป็น Digital Asset Hub

ขณะที่ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) คาดการณ์ว่าในปี 67 ภาคธุรกิจเอกชนจะมีการระดมทุนผ่านการออกและเสนอขาย Investment Token ราว 18,500 ล้านบาท

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (12 มี.ค. 67)

Tags: , , ,
Back to Top