อีสานโพล ชี้ผลงานรัฐบาลร่วง คะแนนนิยม “ก้าวไกล” แซง “เพื่อไทย”

ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดผลสำรวจ “ดัชนีภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนอีสาน ไตรมาส 1/2567 และคาดการณ์ไตรมาส 2/2567” จากการสำรวจระหว่างวันที่ 29 มี.ค. – 1 เม.ย. 67 จากกลุ่มตัวอย่างอายุ 18 ปีขึ้นไป 1,100 รายในเขตพื้นที่ภาคอีสาน 20 จังหวัด พบว่า ดัชนีภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนอีสาน ไตรมาส 1/2567 (ม.ค. – มี.ค. 67) เท่ากับ 32.3 เต็ม 100 อยู่ในระดับแย่ลงเล็กน้อยจากไตรมาสก่อนที่ 32.8

ขณะที่มาตรการด้านเศรษฐกิจใหม่ๆ ใหญ่ๆ ยังไม่มีผลเป็นรูปธรรม ส่งผลให้คะแนนผลงานรัฐบาลด้านเศรษฐกิจยังคงเท่าเดิมที่ 33.0

ขณะที่คาดว่าดัชนีภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนอีสาน ไตรมาส 2/2567 (เม.ย.-มิ.ย. 67) จะเท่ากับ 31.8 แย่ลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2567

กลุ่มตัวอย่างต้องการให้รัฐบาลแก้ปัญหาให้เห็นผลโดยเร็ว 7 เรื่องที่เร่งด่วน คือ ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ ทำให้เศรษฐกิจคึกคัก แจกเงินดิจิทัล บรรเทาปัญหาหนี้สิน แก้ปัญหายาบ้าระบาด ลดค่าครองชีพ และเพิ่มรายได้ลดต้นทุนภาคเกษตร นอกจากนี้ พบว่าคะแนนนิยมพรรคก้าวไกลยังนำพรรคเพื่อไทยในอีสาน

จากการสอบถามถึง รายได้และทรัพย์สินครัวเรือน โอกาสหางานใหม่หรือเริ่มธุรกิจใหม่ การหมุนเงินเพื่อใช้จ่ายและชำระหนี้และการซื้อของมูลค่าสูง และทำการประมวลผลได้ดัชนีต่างๆ ซึ่งดัชนีมีค่าระหว่าง 0 – 100 หากดัชนีอยู่ระหว่าง 0 – 19.9 คือ แย่มาก, ดัชนีระหว่าง 20.0 – 39.9 คือ แย่, ดัชนีระหว่าง 40.0 – 59.9 คือ ปานกลาง/พอใช้, ดัชนีระหว่าง 60.0 – 79.9 คือ ดี และดัชนีระหว่าง 80.0 – 100 คือ ดีมาก รายละเอียดเป็นดังนี้

1) ดัชนีรายได้และทรัพย์สินครัวเรือนไตรมาส 1/2567 เท่ากับ 30.1 หมายความว่า รายได้และทรัพย์สินครัวเรือนอีสาน อยู่ในระดับแย่ลงจากไตรมาสก่อน ซึ่งมีค่าดัชนี 32.6 และคาดว่าไตรมาสถัดไป ดัชนีจะแย่เท่าเดิม 30.1

2) ดัชนีโอกาสหางานใหม่ หรือเริ่มธุรกิจใหม่ไตรมาส 1/2567 เท่ากับ 34.7 หมายความว่า โอกาสหางานใหม่หรือเริ่มธุรกิจใหม่ในอีสาน อยู่ในระดับแย่และดีขึ้นเล็กน้อยจากไตรมาสก่อน ซึ่งมีค่าดัชนี 33.3 และคาดว่าไตรมาสถัดไป ดัชนีจะแย่ลงเล็กน้อยเป็น 33.0

3) ดัชนีการหมุนเงินเพื่อใช้จ่ายและชำระหนี้ไตรมาส 1/2567 เท่ากับ 30.4 หมายความว่า การหมุนเงินเพื่อใช้จ่ายและชำระหนี้ของครัวเรือนอีสานอยู่ในระดับแย่ ลดลงไตรมาสก่อน ซึ่งมีค่าดัชนี 32.9 และคาดว่าไตรมาสถัดไป ดัชนีจะแย่ลงเล็กน้อยเป็น 30.2

4) ดัชนีการซื้อของมูลค่าสูงไตรมาส 1/2567 เท่ากับ 34.1 หมายความว่า ความมั่นใจของครัวเรือนอีสานในการซื้อของมูลค่าสูง อยู่ในระดับแย่ ดีขึ้นจากไตรมาสก่อน ซึ่งมีค่าดัชนี 32.3 และคาดว่าไตรมาสถัดไป ดัชนีจะแย่ลงเล็กน้อยเป็น 34.0

5) ดัชนีภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนอีสานไตรมาส 1/2567 เท่ากับ 32.3 หมายความว่า ภาวะเศรษฐกิจครัวเรือนอีสานโดยรวม อยู่ในระดับแย่ และแย่ลงเล็กน้อยจากไตรมาสก่อน ซึ่งมีค่าดัชนี 32.8 และคาดว่าไตรมาส 2/2567 ดัชนีจะแย่ลงเล็กน้อยเป็น 31.8

คะแนนผลงานรัฐบาล

เมื่อให้กลุ่มตัวอย่างประเมินผลงานรัฐบาลด้านเศรษฐกิจในช่วงไตรมาส 1/2567 พบว่า ได้คะแนน 33.0 เต็ม 100 เท่าเดิมจากไตรมาส 4/2566 ขณะที่ผลงานโดยรวมของรัฐบาลในช่วงไตรมาส 1/2567 ได้คะแนน 32.7 ลดลงเล็กน้อยจากไตรมาส 4/2566 ซึ่งดัชนีเท่ากับ 33.2

ทั้งนี้ รัฐบาลเคยได้คะแนนด้านเศรษฐกิจต่ำสุดในช่วงไตรมาส 3/2564 ซึ่งได้คะแนนนเพียง 20.3 และได้คะแนนผลงานโดยรวมเพียง 19.3 จากการระบาดอย่างหนักของโรคโควิด-19 สายพันธุ์เดลตา

เรื่องที่อยากให้รัฐบาลเร่งแก้ไขให้เห็นผลเร็วที่สุด

อันดับหนึ่ง 18.5% ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ

อันดับสอง 17.1% ทำให้เศรษฐกิจคึกคัก

อันดับสาม 15.2% แจกเงินดิจิทัล

อันดับสี่ 11.7% บรรเทาปัญหาหนี้สิน

อันดับห้า 10.8% แก้ปัญหายาบ้าระบาด

อันดับหก 10.6% ลดค่าครองชีพ

อันดับเจ็ด 7.8% เพิ่มรายได้ลดต้นทุนภาคเกษตร

ถ้าเลือกตั้งวันนี้ จะลงคะแนนให้พรรคใด พบว่า

คะแนนพรรคก้าวไกล เพิ่มขึ้นจาก 35.1% เป็น 47.4%

คะแนนพรรคเพื่อไทย ลดลงจาก 45.7% เหลือ 40.7%

คะแนนพรรคภูมิใจไทย ลดลงจาก 4.7% เหลือ 2.4%

คะแนนพรรครวมไทยสร้างชาติ ลดลงจาก 5.6% เหลือ 1.9%

คะแนนพรรคไทยสร้างไทย ลดลงจาก 1.7% เป็น 1.5%

คะแนนพรรคพลังประชารัฐ ลดลงจาก 1.2% เหลือ 0.7%

คะแนนพรรคประชาธิปัตย์ ลดลงจาก 1.1% เหลือ 0.5%

คะแนนพรรคเสรีรวมไทย ลดลงจาก 1.1% เหลือ 0.4%

และอื่นๆ ลดลงจาก 1.2% เป็น 0.6%

ยังไม่มีพรรคที่ถูกใจ 3.9%

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (03 เม.ย. 67)

Tags: , , , , , ,
Back to Top