ครม.ไฟเขียวแก้ กม.ป้องกันการทุจริตฉ้อโกงของ บจ.ในตลาดทุน พร้อมกลไกเยียวยานักลงทุน

นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบผลการพิจารณาญัตติ เรื่อง ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตฉ้อโกง ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

กระทรวงการคลัง รายงานว่าขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการแก้ไข พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 เกี่ยวกับผู้สอบบัญชี และสำนักงานตรวจสอบบัญชี เพื่อให้เป็นกฎหมายที่สอดรับกับแนวทางการตรวจสอบ และบทลงโทษผู้ที่ทุจริตผ่านตลาดทุนไทย

นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดีของผู้ออกหลักทรัพย์ ภายใต้โครงการ “บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์เข้มแข็ง” รวมทั้งจะมีการส่งเสริมให้เกิดกระบวนการตรวจสอบการบริหารงานของบริษัทจดทะเบียน โดยให้ผู้ที่มีความรู้ในการลงทุน ช่วยทำหน้าที่เป็นตัวแทนของผู้ลงทุนที่มีอำนาจในการบริหารจัดการบริษัท ซึ่งเป็นโมเดลที่ต่างประเทศใช้กันอยู่ และจะนำมาใช้ในประเทศไทยด้วย

นางรัดเกล้า กล่าวด้วยว่า สภาวิชาชีพผู้สอบบัญชีฯ เห็นว่าควรจะมีการปรับปรุงแก้ไข พ.ร.บ.วิชาชีพบัญชี พ.ศ.2547 โดยให้สภาวิชาชีพบัญชีมีอำนาจในการกำกับดูแลผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชี สำนักงานบัญชี และสำนักงานสอบบัญชี เพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพและการปฏิบัติงานที่เป็นเชิงรุกมากขึ้น

นอกจากนี้ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย เห็นว่าควรเพิ่มมาตรการในการยึด หรืออายัดทรัพย์สินจากการกระทำความผิดที่มีลักษณะเป็นการทุจริต ฉ้อโกง ที่เกี่ยวกับการออกหลักทรัพย์ด้วย โดยให้ครอบคลุมถึงทรัพย์สินที่ได้มา หรือสงสัยว่าได้มาจากการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกง อีกทั้งยังมีการกำหนดแนวทางหรือมาตรการเยียวยาให้แก่นักลงทุนที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงด้วย

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (18 เม.ย. 67)

Tags: , , , , , , , ,
Back to Top