ตลท.ย้ำเปิดรับสมัคร ผจก.คนใหม่ถึง 30 เม.ย.

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 เม.ย.67 ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเข้าใจในตลาดทุน รวมถึงมีความมุ่งมั่นในการเข้ามาร่วมขับเคลื่อนตลาดทุนไทย ภายใต้วิสัยทัศน์ขององค์กร “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone” ซึ่งมีเป้าหมายที่จะพัฒนาให้ตลาดทุนเกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน

ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดขั้นตอนและกระบวนการพิจารณาคัดเลือก ข้อมูลอื่นๆ และดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ www.set.or.th

ตลท.กำหนดคุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

1.มีสัญชาติไทย

2.อายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ ในวันที่ 18 กันยายน 2567

3.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี

4.สามารถปฏิบัติงานเต็มเวลาให้แก่ตลาดหลักทรัพย์ฯ

ส่วนคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร (ทักษะและประสบการณ์)

1. มีความรู้และความเข้าใจด้านเศรษฐกิจ ตลาดเงิน และตลาดทุนเป็นอย่างดี

2. มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการองค์กรในฐานะผู้บริหารระดับสูงขององค์กร กรณีเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารระดับสูงในสถาบันการเงิน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงินหรือตลาดทุน จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

3. มีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่สามารถกำหนดให้เป็นแผนปฏิบัติงาน ตลอดจนมีความสามารถในการบริหารงานให้ประสบผลสำเร็จตามทิศทางการดำเนินงานขององค์กร

4. มีทักษะและคุณสมบัติ (Competencies & Personal Attributes) ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น มีทักษะในการสื่อสาร มีความสามารถในการบริหารจัดการและสานประโยชน์กับองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตลาดทุน เป็นต้น

5. มีความเป็นผู้นำ มีจริยธรรมและจรรยาบรรณ รวมทั้งสามารถเป็นตัวแทนขององค์กรต่อสาธารณะทั้งในประเทศและต่างประเทศ

6.มีความเข้าใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับตลาดเงินและตลาดทุน

7. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี

เงื่อนไขการจ้างมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 4 ปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ และในระหว่างการดำรงตำแหน่ง จะต้องผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานจากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างและ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนและกระบวนการพิจารณาคัดเลือก

ขั้นตอนที่ 1 คณะอนุกรรมการสรรหาฯ ทำการตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครให้เป็นไปตามที่กำหนด โดยพิจารณาจากข้อมูลในใบสมัคร เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร พร้อมกับเอกสารแสดงวิสัยทัศน์และแนวคิดในการบริหารจัดการ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จากนั้นจะนำรายชื่อของผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกตามขั้นตอนที่ 2

ขั้นตอนที่ 2 คณะอนุกรรมการสรรหาฯ ทำการสัมภาษณ์ผู้สมัครที่ผ่านการ กลั่นกรองในขั้นตอนที่ 1 ตามวัน เวลา และสถานที่ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไป เพื่อคัดเลือกผู้สมัครที่เหมาะสมไม่น้อยกว่า 2 ราย ก่อนนำเสนอให้คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ สัมภาษณ์

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ ทำการสัมภาษณ์ผู้สมัครที่ผ่านการกลั่นกรองจากคณะอนุกรรมการสรรหาฯ ตามขั้นตอนที่ 2 เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่มีความเหมาะสม จำนวน 1 ราย ซึ่งจะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการตลาด

หลักทรัพย์ฯ

ในกรณีที่ผู้สมัครไม่มารับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือคณะอนุกรรมการสรรหาฯตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด ให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นประสงค์ที่จะสละสิทธิ และในกรณีที่คณะอนุกรรมการสรรหาฯ เห็นว่าไม่มีบุคคลใดสมควรได้รับการพิจารณาให้เสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะอนุกรรมการสรรหาฯ อาจยกเลิกการรับสมัครครั้งนี้ และดำเนินการสรรหาใหม่ก็ได้

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (23 เม.ย. 67)

Tags: , ,
Back to Top