W เผย IFA หนุนแผนเพิ่มทุนขาย PP จ่อแตกไลน์เข้าเทค “ฟรุตต้า” รุก Bio Beverage-Bio Food ปูทางปลด CB

นายภูริชญ์ วงศ์ขำ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ บมจ.วาว แฟคเตอร์ (W) เปิดเผยว่า บริษัท ฟินน์คอร์ป แอดไวซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เนื่องจากมีแผนชัดเจนในการนำไปใช้ชำระคืนหนี้เดิม และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รวมถึงการลงทุนขยายร้านอาหารเพิ่มเติม และลงทุนในธุรกิจใหม่ ได้แก่ การเข้าไปถือหุ้น บริษัท ฟรุตต้า ไบโอเมด จำกัด (ฟรุตต้า) คิดเป็น 51% ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด รวมไปถึง เพื่อลดปัญหาเรื่องผลการดำเนินงานที่ขาดทุน และสภาพคล่องของบริษัทฯ

นอกจากนี้ การเพิ่มทุนในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทฯสามารถปลดการขึ้นเครื่องหมาย CB (Caution) บนหลักทรัพย์ของบริษัท (ส่วนของผู้ถือหุ้นต่ำกว่า 50% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว) โดยหากการเพิ่มทุนในครั้งนี้สำเร็จ บริษัทจะได้รับเงินทุนเป็นจำนวน 1,072.50 ล้านบาท ซึ่งจะทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 59.73% ซึ่งมากกว่า 50% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วหลังการเพิ่มทุน โดยเครื่องหมาย CB จะหายไปหลังจากการส่งงบการเงินตรวจสอบ หรือสอบทานภายหลังจากการเพิ่มทุนแล้วเสร็จ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯได้รับผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิม (Control Dilution) เท่ากับ 61.55% และผลกระทบด้านการลดลงของราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) เท่ากับ 5.06% เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน PP ซึ่งมีการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน PP ในราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นจะไม่ได้รับผลกระทบด้านการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (Earnings dilution) ได้เนื่องจากบริษัทฯมีผลขาดทุนสุทธิสำหรับงวดปี 66 โดย IFA มีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเข้าทำรายการ

อนึ่ง W เตรียมจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 เม.ย.67 โดยมีวาระเพิ่มทุน 2,543 ล้านหุ้น ขายแบบ PP ให้พันธมิตร จำนวน 1,650 ล้านหุ้น ราคา 0.65 บาท พร้อมแจก W-W7 ให้ผู้ถือหุ้น 3:1 ราคาใช้สิทธิ 1 บาท รองรับแผนขยายธุรกิจผ่านการเข้าซื้อหุ้น ฟรุตต้า เพื่อรุกธุรกิจ Bio Beverage-Bio Food พร้อมคืนหนี้ให้กับเจ้าหนี้ตามแผน ปูทางสู่การปลดเคลื่องหมาย CB

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (24 เม.ย. 67)

Tags: , , ,
Back to Top